ขอร้องให้ชำระเงินที่ยังไม่ครบกำหนด(Requesting Payment which is not due)

Dear Sirs :

     We look into our books and find that you’re a/C with us, which is due for settlement at the end of December is 20,000 baht.

     As we are rather pressed for money just now, we are willing to allow you a special discount of 6% on this for settlement sometime next week.

     We should be glad to hear from you by return if this proposal of ours is acceptable to you.

Yours sincerely,

P.P. Johnson & Co., Ltd.

A.G. Simpson

คำศัพท์ที่ควรทราบ

rather – ค่อนข้าง

pressed – ขาดแคลน

willing – เต็มใจ

special – พิเศษ

sometime – ระหว่าง

proposal – ข้อเสนอ

acceptable – เป็นที่ยอมรับได้

Expressions ที่ควรจดจำ

to look into = to examine carefully – ตรวจตราอย่างระมัดระวัง

to be due for settlement – ครบกำหนดการชำระ

ought to be paid – ควรได้รับการชำระ

to be pressed for money – ขาดแคลนเงิน

to bi short of money – ขาดแคลนเงิน

to be willing to allow .. – เต็มใจที่จะอนุญาต

to be ready to allow… – พร้อมที่จะอนุญาต

to be acceptable to you – เป็นที่ยอมรับได้สำหรับท่าน

to be pleasant and satisfactory to you – เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน

P.P. = per pro =for and on behalf of – ในนามของ

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     เราได้ตรวจตราสมุดบัญชีของเราแล้ว และได้พบว่าบัญชีของท่านที่มีอยู่กับเรา ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันสิ้นเดือนธันวาคมนั้นเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

     โดยเหตุที่ว่า เราค่อนข้างจะขาดแคลนเงินอยู่ในเวลานี้ เราจึงเต็มใจที่จะให้ส่วนลดแก่ท่าน ๖ เปอร์เซนต์เป็นพิเศษสำหรับการชำระเงินตามบัญชีในระหว่างสัปดาห์หน้า

     เรามีความยินดีที่จะได้ทราบจากท่านในเที่ยวเมล์หน้า ถ้าข้อเสนออันนี้ของเราเป็นที่พึงใจแก่ท่าน

ด้วยความสุจริตใจ

ในนามของ บริษัทจอห์นสัน จำกัด

เอ.จี ซิมพ์สัน

(Visited 1,515 times, 1 visits today)