เกี่ยวกับสำนวน “let bygones be bygones”

“ที่แล้วมาแล้วก็แล้วกันไป”

ความหมาย

ลืมความขุ่นเคืองใจที่เคยมีต่อกันในอดีต และให้อภัยซึ่งกันและกัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

Although her husband had treated her badly, she decided to let bygones be bygones and stay with him for the sake of their young daughter.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ที่แล้วมาแล้วก็แล้วกันไป ขอให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี และตั้งต้นชีวิตใหม่

คำอธิบาย

‘bygones’ ในที่นี้หมายถึง สิ่งไม่ดีที่ได้ทำ หรือ เกิดขึ้น

ในอดีต ซึ่งอาจจะเป็นการทะเลาะวิวาท หรือ การผิดพ้องหมองใจกัน สำนวน “let bygones be bygones” จึงหมายถึงการให้อดีตที่ไม่ดีผ่านพ้นไป เป็นการลืมสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นทำไว้และให้อภัยต่อกัน สำนวนอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียงกันอีกสำนวนหนึ่ง คือ “forgive and forget’’ ให้อภัยและลืม (ความขุ่นเคืองใจในอดีต)

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งสอนเตือนให้รู้จัก การลืม และการให้อภัยต่อกัน เช่นเดียวกับ “ที่แล้วมาแล้วก็แล้วกันไป” ก็คือ “อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ” คำ ‘ฝอย’ หมายถึง กุมฝอย ซึ่งเป็นผักชนิดหนึ่ง ต้นเป็น เส้นเล็กๆ สีเหลือง ขึ้นอยู่ตามพุ่มไม้ ‘ตะเข็บ’ เป็นชื่อ สัตว์ตัวเล็กๆ ที่ชอบอยู่ในกองกุมฝอย ถ้ารื้อกองกุมฝอยกระจาย ตัวตะเข็บก็จะออกมาเพ่นพ่าน ‘ตะเข็บ’ ในสำนสยนี้ หมายถึงเรื่องเก่าไม่ดีที่ล่วงเลยมาแล้ว ถ้าไม่รื้อให้มันออกมาเพ่นพ่านก็เท่ากับรื้อเรื่องเก่ามาพูด ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร ซ้ำยังทำให้สะเทือนใจอีก

“จะมาขืนฟื้นฝอยหาตะเข็บ

หยิกเล็บจะเจ็บเนื้อหรือหาไม่

เมื่อกินอยู่ที่ลับแล้วเป็นไร

จะมาไขกลางแจ้งให้แพร่งพราย”

(ไกรทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2)

(Visited 1,597 times, 1 visits today)