หลักการใช้MORE and LESSในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้
1. more เป็นคำที่แสดงขั้นกว่า (comparative degree) สิ่งที่ควรทราบ ก็คือ more ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง แต่ใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่น หรือเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันแต่ต่างครั้งกัน
ตัวอย่าง
I have more books than you.
ผมมีหนังสือมากกว่าคุณ
He knows more than you think.
เขารู้มากกว่าที่คุณคิด
Give me some more chalk.
ขอชอล์กให้ผมอีก
หมายเหตุ สิ่งที่ควรระวังก็คือ อย่าใช้ขั้นกว่าซํ้ากัน ผิดหลักไวยากรณ์ เช่น more worse ต้องแก้เป็น much worse, more bigger แก้เป็น much bigger เป็นต้น
2. less เป็นคำแสดงขั้นกว่า (comparative degree) เช่นกัน และโดย ตัวมันเองก็ไม่ได้มีความหมายใดโดยเฉพาะ แต่ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบปริมาณ (quantity) มากน้อยของสิ่งต่างๆ
ตัวอย่าง
I have less time now than I used to.
ผมมีเวลาน้อยกว่าที่ผมเคยมี
Let us try to be less dishonest.
ขอให้เราทำตัวให้เป็นคนไม่ซื่อตรงให้น้อยที่สุด
Unemployment is growing less.
ภาวะการไม่มีงานทำกำลังลดน้อยลงเรื่อยๆ

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 18,346 times, 19 visits today)