หลักการใช้MOMENT and MINUTEในภาษาอังกฤษ

moment (โมเม้นทฺ) n. หมายถึง a brief, indefinite space of time แปลว่า “ชั่วครู่, ชั่วขณะ (ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน)”
ตัวอย่าง
For the moment he was nonplussed.
เขางงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง
The lightning flared for a moment.
ฟ้าแลบแปลบๆ ให้เห็นอยู่ชั่วขณะหนึ่ง
minute (มิ-นิท) n. หมายถึง (1) one of the 60 parts into which an hour is divided แปลว่า “นาที (เวลา)”
ตัวอย่าง
The train arrived at exactly 4 minutes past 8.
รถไฟมาถึงเวลา 8 : 40 นาฬิกา
It’s only a few minutes’ walk from here to the station.
ใช้เวลาเดินทางจากที่นี่ไปที่สถานีเพียงไม่กี่นาทีก็ถึง
minute ยังหมายกึง (2) a very short space of time “ในไม่ช้า”
ตัวอย่าง
I’ll be ready in a minute.
=I’ll be ready very soon.
ผมจะพร้อมในไม่ช้านี้
หมายเหตุ : คำว่า minute หากไม่ได้ออกเสียงเป็น “มิ-นิท” แต่ออกเสียงเป็น “ไม -นูท” จะทำหน้าที่ adjective หมายถึง very small, in size or degree แปลว่า “ขนาดเล็ก, ระดับน้อย”
ตัวอย่าง
His writing’s so minute that it’s difficult to read.
ตัวเขียนของเขามีขนาดเล็กมากจนยากที่จะอ่านได้

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,958 times, 4 visits today)