หลักการใช้may & mightในภาษาอังกฤษ

may (เม) และ might(ไม้ทฺ) เป็นคำกริยาช่วย (helping verb) ที่ใช้เพื่อแสดงความอาจจะเป็นไปได้ (possibility พอสสิบิลิทิ) ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ทั้งสองคำนี้ไม่มีอะไรต่างกันเลยในแง่ของความหมาย ดังนั้นจะใช้ may หรือ might ในความหมายว่า “อาจจะ” จึงไม่ผิดแต่อย่างใด ใช้แทนกันได้ ในหนังสือไวยากรณ์ของต่างประเทศบางเล่ม เช่น Practice Your English Book 2 by W.S.Fowler & Norman Coe ได้ระบุไว้ว่า หากใช้ may โอกาสที่จะเป็นไปได้นั้นคือ 50/50 แต่หากใช้ might แสดงว่าแทบไม่มีโอกาสเลย พอมีโอกาสเป็นไปได้บ้างแต่น้อยมาก และยังอยู่ไกลเหลือเกิน อย่างไรก็ตามหนังสือไวยากรณ์ของต่างประเทศส่วนใหญ่กล่าวว่าจะใช้คำใดก็ได้ ไม่เปลี่ยนหรือผิดไปจากความหมายที่ต้องการจะบอกว่า “อาจจะ” มีรูปดังนี้
1. รูปบอกเล่า (Affirmative)
May                    Might
I may stay                I might stay
You may stay         You might stay
We may stay           We might stay
They may Stay      They might stay
He may stay            He might stay
She may stay           She might stay
It may stay               It might stay
2. รูปปฏิเสธ (Negative) มีเฉพาะรูปเต็มคือ may not ส่วน might not อาจใช้รูปย่อคือ mightn’t ก็ได้
May                        Might
I may not stay            I might not stay
You may not stay     You might not stay
We may not stay       We might not stay
He may not stay        He might not stay
She may not stay       She might not stay
It may not stay           It might not stay
3. รูปคำถาม (Questions)
ในความหมาย “อาจจะ’’ ของ may และ might ดังกล่าวมาข้างต้นเราจะไม่เอา may/might มาตั้งเป็นคำถามเพื่อตอบ yes/no
ตัวอย่าง
Rachel : Whose bag is that?
Daniel : I don’t know. It may belong to Maria’s friend.
Vicky   :  It might be a bomb. It could explode at any moment.
ราเชล   : นั่นกระเป๋าของใคร
เดเนียล : ผมไม่ทราบ อาจจะเป็นของเพื่อนของมาเรีย
วิกกิ         : มันอาจจะเป็นลูกระเบิด ที่อาจจะระเบิดได้ทุกเมื่อ
It may/might not rain tomorrow.
พรุ่งนี้ฝนอาจจะไม่ตก
What am I going to do this evening? I’m not sure.
ผมจะทำอะไรดีนะเย็นนี้ ผมไม่ค่อยแน่ใจ
I may stay at home.
(= Perhaps I will stay at home.)
ผมอาจจะอยู่บ้าน
Or I may go to a disco
(= or perhaps I will go to a disco.)
หรือไม่ก็อาจจะไปดิสโก้
Be careful. You might burn yourself.
(= Perhaps you will burn yourself.)
ระวัง คุณอาจจะโดนไฟไหม้

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 41,535 times, 12 visits today)