หลักการใช้DEAD, DIED, DECEASE and DISEASE

DEAD and DIED
ผู้อ่านคงจะเคยสับสนกับการใช้คำ 2 คำนี้มาบ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้น เพื่อขจัดความสับสนเหล่านั้น จึงขออธิบายดังนี้
dead (เดด) adj. แปลว่า ตายไปแล้ว
ตัวอย่าง
I found a dead man on the street.
ผมพบคนตายอยู่บนถนน
My mother was dead last year.
คุณแม่ของผมถึงแก่กรรมเมื่อปีที่แล้ว
died เป็นกริยาช่อง 2, 3 ของคำว่า die แปลว่า ตาย
ตัวอย่าง
Shakespeare died in 1616.
เช็คสเปียร์ตายเมื่อปีค.ศ.1616
She died in a car crash.
เธอตายเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนกัน
DECEASE and DISEASE
ทั้ง 2 คำอ่านออกเสียงคล้ายกันคือ “ดีซีส” ต่างกันดังนี้
1. decease n. หมายถึง death แปลว่า ความตาย
ตัวอย่าง
Upon your decease the house will pass to your wife.
เนื่องจากการตายของคุณ บ้านหลังนี้จึงต้องตกเป็นของภรรยาของคุณ
The court announced the decease of the crown prince.
ศาลประกาศข่าวการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าชาย
เมื่อเป็นคุณศัพท์ deceased หมายถึง dead “ตาย’’ และเป็น นาม หมายถึง the dead person or people แปลว่า คนตาย
ตัวอย่าง
The deceased left a large sum of money to his wife.
ผู้ตายได้ทิ้งเงินทองไว้ให้ภรรยาของเขาจำนานมาก
The deceased had not any relatives.
ผู้ตายไม่มีญาติพี่น้องเลย
2. disease n. หมายถึง illness แปลว่า โรคภัยไข้เจ็บ
ตัวอย่าง
Some diseases are caused by bacteria.
โรคบางอย่างมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Leukemia is a deadly disease.
โรคมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นโรคที่น่าสะพรึงกลัว
เมื่อ diseased เป็นคุณศัพท์ หมายถึง suffering from disease แปลว่า ได้รับความเจ็บปวดจากโรค และถ้าเป็นนาม หมายถึง people suffering from disease แปลว่า คนที่เจ็บปวดเพราะเป็นโรค
ตัวอย่าง
a diseased bone กระดูกที่เป็นโรค diseased plants พืชที่เป็นโรค เช่น
The diseased are not happy.
คนเป็นโรคไม่มีความสุข
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,783 times, 1 visits today)