หลักการใช้ ABOUT and ON ในภาษาอังกฤษ

โปรดพิจารณาประโยคต่อไปนี้ดูว่า about (อะเบ้าท์) prep. และ on (ออน) prep. มีหลักการใช้ต่างกันอย่างไร
A. It’s a book for teachers on British empire.
B. It’s a book for children about British empire.
วิเคราะห์
ประโยค A ใช้ on และผู้ใช้หนังสือเล่มนี้คืออาจารย์ (teachers) แสดงว่า เนื้อหาสาระภายในหนังสือเน้นหนักไปทางด้านวิชาการ (academic) เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ (specialists) ทั้งหลาย อาทิ การพูดถึงหนังสือ บทความ หรือ คำบรรยายที่เป็นวิชาการ เป็นต้น เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมดังนี้
Sunee is studying a book on French history.
สุนีย์กำลังศึกษาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
Professor Uthai is giving a lecture on economics to students. ศาสตราจารย์อุทัยกำลังบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ให้นักศึกษาฟัง
This is an important article on British industrial problems.
นี่เป็นบทความที่สำคัญที่ว่าด้วยปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมของอังกฤษ
ประโยค B ใช้ about และผู้ใช้หนังสือคือเด็ก (children) แสดงว่า เนื้อหาสาระภายในหนังสือเป็นเรื่องอ่านง่ายๆ ไม่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการมากเหมือนใช้ on เพื่อความกระจ่างชัดยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมดังนี้
This is a book for children about Japan and its people.
นี่เป็นหนังสือสำหรับเด็ก ซึ่งว่าด้วยประเทศและพลเมืองญี่ปุ่น
There is an argument about strikes.
มีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับการสไตรค์
Sunee and Surat are talking about spending money.
สุนีย์กับสุรัตน์กำลังคุยกันในเรื่องการใช้จ่ายเงิน
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 817 times, 1 visits today)