หลักการใช้ SPEAK and TALK ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้
1. ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) เรามักจะใช้ speak to other people
ตัวอย่าง
Hello. This is Jim. Can I speak to Susie?
ฮัลโหล จิมพูดครับ ขอพูดกับซูซี่หน่อยครับ

2. โดยปกติเราจะใช้ speak กับการพูดแบบมีพิธีรีตอง (formal way) ส่วน talk เป็นการพูดคุยแบบไม่มีพิธีรีตอง (informal)
ตัวอย่าง
Can I talk to you for a few minutes?
ขอผมพูดกับคุณสัก 2-3 นาที ครับ
I’ll have to speak to that child, he’s getting very lazy.
ผมจะต้องพูดคุยกับเด็กคนนั้น เพราะเขาขี้เกียจมาก
Can the baby talk yet?
เด็กทารกคนนั้นพูดได้แล้วหรือยัง

3. นิยมใช้ talk กับการแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆ ส่วน speak นั้นเน้น การใซ้ภาษาเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตัวอย่าง
His throat disease has left him unable to speak.
การที่ป่วยเนื่องจากโรคคอทำให้เขาพูดไม่ได้
After the lecture, coffee was served and people began to
talk to one another.
หลังจากจบการบรรยาย ก็มีการเสิร์ฟกาแฟและผู้มาร่ามงานได้พุดคุยกัน

4. speak ใช้กับความรู้ทางด้านภาษา
ตัวอย่าง
He speaks three languages fluently.
เขาพูด 3 ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
He can speak Japanese.
เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 264 times, 1 visits today)