หลักการใช้ SOME TIME, SOMETIME and SOMETIMES

some time (ซัม-ไทม) หมายถึง a portion of time แปลว่า “เวลาใด เวลาหนึ่ง” ไม่ชี้แน่ว่าเป็นเวลาใด โดยปกติมักจะเป็นช่วงเวลาในอนาคต
ตัวอย่าง
Let’s have dinner together some time next week.
เราไปทานอาหารเย็นด้วยกันสักวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์หน้านะ
I’ll need some time to make a decision.
ผมต้องการเวลาสำหรับการตัดสินใจ

sometime (ซัมไทมฺ) เป็น adverb หมายถึง at an indefinite time in the future แปลว่า “เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต”
ตัวอย่าง
Let us meet sometime after twelve noon.
เราพบกันสักช่วงใดช่วงหนึ่งหลังเที่ยงแล้วกันนะ

sometimes (ซัมไทมสฺ) เป็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษณ์ บอกความถี่ คำนี้เน้นที่การกระทำซํ้าๆ (repetition) แต่ไม่ทำบ่อย
ตัวอย่าง
We sometimes went hunting deer when I lived in Paris.
บางครั้งเราก็ออกไปล่ากวาง เมื่อเราอาศัยอยู่ที่กรุงปารีส
Sometimes I wonder why I ever listen to him.
บางครั้งผมก็แปลกใจว่าทำไมผมจะต้องฟังเขา

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 516 times, 1 visits today)