หลักการใช้ ROAD, STREET, ROB and STEAL

ROAD and STREET
street (สตรีท) n. กับ road (โรด) n. หมายถึง “ถนน” แต่แหล่งที่ใช้ต่าง กันในรายละเอียดบางประการ คือ

Street เป็นถนนที่มีบ้านปลูกเรียงรายอยู่ทั้ง 2 ฟากถนน และมักนิยมใช้กับชื่อถนนในเมือง (towns) ไม่ใช้กับชื่อถนนในชนบท (country)
ตัวอย่าง
There’s a narrow winding road from our village to the next one. มีถนนสายแคบๆ คดเคี้ยวไปมาจากหมู่บ้านของเราไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งถัดไป

road สามารถใช้ได้กับชื่อถนนในเมืองและชนบท แต่ส่วนใหญ่ในเมืองนิยมใช้ street. มากกว่า และยังใช้ street กับ expressions บางอย่าง อาทิ street map, street market เป็นต้น

นอกจากความแตกต่างดังกล่าวมา หากเรานำเอาคำว่า road มาใช้กับชื่อถนนในเมือง เวลาออกเสียงเราจะเน้นที่เสียง road แต่ถ้าหากเป็น street จะเน้นเสียงที่ชื่อถนนที่อยู่ข้างหน้า เช่น
Oxford Street    Bond Street
Willow ‘Road    Jackson Road

ROB and STEAL
rob (ร็อบ) V. กับ steal (สตีล) V. หมายถึง “ขโมย” แต่ใช้ต่างกัน คือ steal เป็นการลักขโมยสิ่งของที่เราเองมิได้เป็นเจ้าของ หรือพูดง่ายๆ คือ ขโมยของจากบุคคลอื่น
ตัวอย่าง
They stole 500,000 baht from the bank.
พวกเขาขโมยเงินไปจากธนาคารจำนวน 500,000 บาท
Officer! My dog’s been stolen.
หมวดครับ สุนัขของผมถูกขโมยไปครับ

rob เป็นการนโมยหรือปล้นสถานที่หรือบุคคลเพื่อแย่งชิงเอาเงินหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งไป
ตัวอย่าง
They robbed the bank, and got away with 500,000 baht.
พวกเขาปล้นธนาคาร และเชิดเงินหนีไป 500,000 บาท
Officer! I’ve been robbed.
หมวดครับ ผมถูกปล้น

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,514 times, 2 visits today)