หลักการใช้ Purpose with to and for ในภาษาอังกฤษ

Purpose (เพอโพส) แปลว่า “จุดประสงค์” ในภาษาอังกฤษ การแสดง วัตถุประสงค์สามารถใช้คำว่า to (ทู) หมายความว่า “เพื่อที่จะ” และ for หมายความว่า “สำหรับ” โดยมีหลักการใช้ดังนี้
“to + กริยาช่อง 1”
“for + กริยาเติม ing” หรือ “for + คำนาม”

เราใช้ “to + กริยาช่อง 1” เพื่อบอกว่าทำไมคนนั้นถึงทำสิ่งนั้นๆ ส่วน “for + คำนาม” ก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แบบเดียวกัน
ตัวอย่าง
Q : Why did you go to Luigi’s ?
คุณไปร้านของลุยจิทำไม
A : I went to Luigi’s to have a haircut.
OR
I went to Luigi’s for a haircut.
ผมไปร้านของลุยจิเพื่อตัดผม
Q : Why must you go to the post office ?
ทำไมคุณจึงต้องไปที่ไปรษณีย์
A : I must go to the post office to get some stamps.
OR
I must go to post office for some stamps.
ผมต้องไปที่ไปรษณีย์เพื่อซื้อแสตมป์

นอกจากนี้การใช้ “for + กริยาเติม ing” เพื่อกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือชิ้นนั้น
ตัวอย่าง
Q : What’s that for ?
สิ่งนั้นใช้ทำอะไร
A : It’s for making holes in paper.
ใช้สำหรับเจาะกระดาษให้เป็นรู
Q : What’s a knife for ?
มีดใช้สำหรับทำอะไร
A : It’s for cutting things.
ใช้สำหรับตัดสิ่งต่างๆ

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,926 times, 8 visits today)