หลักการใช้ Prepositions with means of transport

ในภาษาอังกฤษเมื่อเอ่ยถึงรูปแบบหรือวิธีการเดินทาง (means of transport มีนสฺ ออฟ แทรนสพอร์ท) มีหลากหลายชนิด เช่น การเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ รถราง จักรยาน จักรยานยนต์ ฯลฯ แต่ก่อนจะนำคำที่แสดงวิธีการเดินทางเหล่านี้มาใช้ในประโยคจะต้องมีคำบุพบท (prepositions with means of transport) ตามลำดับดังนี้
1. by  
ใช้ by + noun เมื่อเอ่ยถึงวิธีการเดินทางที่มนุษย์เราใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ noun ที่ตามหลัง by ก็คือ รูปแบบของยานพาหนะที่ใช้ เช่น car, bus, coach, train, … ดังรายการต่อไปนี้
by car        by bus        by coach        by bicycle   by motorbike
by train     by tram     by plane         by boat         by ship
by rail        by sea        by air               by road        by Tube/Underground
ตัวอย่าง
I usually go to work by train.
ผมมักจะไปทำงานโดยรถไฟ
We traveled to San Francisco by plane.
เราเดินทางไปซานฟรานซิสโกโดยเครื่องบิน
Some goods are sent by air.
สินค้าบางอย่างถูกส่งมาทางเครื่องบิน
ยกเว้น การเดินทางโดยเท้า ต้องใช้ on foot
ตัวอย่าง
/Do you usually go to school by foot?
X Do you usually go to school on foot?
คุณมักจะเดินไปโรงเรียนใช่ไหม

2. ใช้บุพบท in ไม่ใช้ by วางหน้าคำนามที่เป็นพาหนะการเดินทาง โดยจำเพาะเจาะจง ได้แก่ car, van, lorry, taxi หรือ ambulance มีคำประเภทอื่นวางอยู่ข้างหน้า คือ คำประเภท possessive adjectives อาทิ my, your, his, her, our, their หรือ genitives เช่น Jim’s car, William’s van รวมถึง article “the” ด้วย
ตัวอย่าง
We all went to the party by Jim’s car. X
We all went to the party in Jim’s car. /
เราทุกคนนั่งรถยนต์ของจิมไปงานเลี้ยง
I usually go to work by my jeep. X
I usually go to work in my jeep. /
ปกติผมขับรถจิ๊บไปทำงาน
They went to hospital by the ambulance X
They went to hospital in the ambulance /
พวกเขาไปโรงพยาบาลโดยรถพยาบาล

3. ใช้ on ไม่ใช้ by กับคำนามที่เป็นยานพาหนะต่อไปนี้คือ bike (= bicycle), horse, coach, bus, ship, plane หากหน้านามที่กล่าวมานี้มีคำประเภท possessive adjective หรือ genitives รวมถึง article “the” วางอยู่
ตัวอย่าง
Did you go to Haad Yai by the bus ? X
Did you go to Haad Yai on the bus ? /
คุณไปหาดใหญ่โดยรถประจำทางใช่ไหม
You can travel to the Pasak Chonlasit Dam by the train. X
You can travel to the Pasak Chonlasit Dam on the train. /
คุณสามารถเดินทางไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยรถไฟ

4. ใช้ get in/into เมื่อต้องการจะสื่อความหมายว่า “เข้าไปข้างในยาน พาหนะ” เช่น get   in/into  the   car/van/bus/taxi/lorry/ambulance ส่วนการ “ออกหรือลงจากยานพาหนะ” เหล่านี้ให้ใช้ get out of
ตัวอย่าง
It’s difficult for Chris to get into the car.
เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับคริสที่จะเข้าไปข้างในรถยนต์
We paid the driver and got out of the taxi.
เราจ่ายเงินให้คนขับและก้าวออกมาจากรถแท็กซี่

5. ในการขึ้นยวดยานพาหนะ ใช้ get on/onto ส่วนการก้าวลงมาจาก ยวดยานพาหนะใช้ get off
ตัวอย่าง
Everyone wanted to get off the plane as soon as possible.
ทุกคนต้องการก้าวลงจากเครื่องบินให้เร็วเท่าที่จะทำได้
Please do not smoke until you have got off the plane.
กรุณาอย่าสูบบุหรี่จนกว่าคุณจะก้าวลงจากเครื่องบินไปแล้ว
We got on the bus and looked for a seat.
เราก้าวขึ้นรถประจำทางและมองหาที่นั่ง

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 4,218 times, 2 visits today)