หลักการใช้ Prepositions of movement

ในหัวเรื่องต่อไปนี้ จะขอกล่าวทั้งคำบุพบทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (prepositions of movement) โดยจะแบ่งกล่าวเป็นกลุ่มๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 along, across, through, past
กลุ่มที่ 2 into, out of, onto, off, to, from
กลุ่มที่ 3 up, down, (a)round

กลุ่มที่ 1 along, across, through, past
1. ใช้ along (เออะ-ลอง) ในความหมายว่า “(เดิน, วิ่ง, แล่น, ….)
ไปตาม เช่น ถนน, เส้นทาง….”
ตัวอย่าง
Father is running along the road.
พ่อกำลังวิ่งไปตามถนน
Sam walked along the street alone.
แซมเดินไปตามถนนคนเดียว

2. ใช้ across (เออะ-ครอส) ในความหมายว่า “ข้ามไปอีกฟาก/ ด้านหนึ่ง”
ตัวอย่าง
A man is walking across the road.
ชายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน
We ran across the bridge.
เราวิ่งข้ามสะพาน

3. ใช้ through (ธรู) ในความหมายว่า “ทะลุลอดไปอีกด้านหนึ่ง”
ตัวอย่าง
The thief is creeping through the pipe.
ขโมยกำลังคืบคลานลอดไปตามท่อ
The rain poured through the roof.
ฝนรั่วลอดหลังคา

4. ใช้ past (พาสทฺ) ในความหมายว่า “(เดิน, วิ่ง,….) ผ่านไป”
ตัวอย่าง
The policeman walked past the thief.
ตำรวจเดินม่านขโมยไป
I dashed past him.
ผมวิ่งผ่านหน้าเขาไป

กลุ่มที่ 2 : into, out of, onto, off, to, from
1. ใช้ into (อินทู) ในความหมายว่า “(ลง, เข้า, เดิน, วิ่ง,…) ไปยัง”
ขณะที่ out of (เอ้าทฺ ออฟ) หมายถึง “ออกมาจาก, ออกจาก”
ตัวอย่าง
Mrs. Brown was walking into the hairdresser’s.
นางบราวน์กำลังเดินเข้าไปในร้านทำผม
Mrs. Brown is walking out of the hairdresser’s now.
นางบราวน์กำลังเดินออกจากร้านทำผมขณะนี้

2. ใช้ onto (ออนทู) ในความทมายว่า “ลงไปบน” ในขณะที่ off (ออฟ) หมายถึง “ออกจาก”
ตัวอย่าง
The cat is jumping onto the roof.
แมวกำลังกระโดดลงไปบนหลังคา
The cat is jumping off the roof.
แมวกำลังกระโดดออกจากหลังคา

3. ใช้ to (ทู) ในความหมายว่า “ตรงไปยัง” ในขณะที่ from (ฟรอม) หมายถึง “มาจาก”
ตัวอย่าง
They are walking to the beach.
พวกเขากำลังเดินไปยังชายหาด
They are walking from the beach.
พวกเขากำลังเดินมาจากชายหาด
กลุ่มที่ 3 :up, down, (a)round

1. ใช้ up (อัพ) ในความหมายว่า “ขึ้นไปบ้างบน” ส่วน down (ดาวนฺ) มีความหมายว่า “ลงมาข้างล่าง”
ตัวอย่าง
Sam was climbing up the mountain.
แซมกำลังปีนขึ้นเขา
He’s now falling down the mountain.
ตอนนี้เขากำลังกลิ้งตกลงมาจากเขา

2. ใช้ round (ราวดฺ) หรือ around (เออะ-ราวดฺ) ในความหมายว่า “รอบๆ” หรือ “รอบ”
ตัวอย่าง
He walked (a)round the path.
เขาเดินไปรอบทาง
The car was turning (a)round the comer of the road.
รถยนต์วิ่งไปรอบมุมถนน

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 14,171 times, 11 visits today)