หลักการใช้ PRACTICAL, PRACTICABLE, PRECEDE, PROCEED and SUPERSEDE

PRACTICAL and PRACTICABLE
คำว่า practical (แพร็กทิ-คอล) adj. และ practicable (แพร็กทิเค-เบิล) adj. มีความหมายและการใช้ต่างกันคือ

1. ใช้ practicable กับแนวคิดหรือแผนการที่สามารถจะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้
ตัวอย่าง
A : Let’s take the boy camping.
B : Do you think it’s practicable ?
ก : เราพาเด็กนักเรียนไปตั้งแค้มป์กันเถอะ
ข : คุณคิดว่าจะดำเนินการได้ประสบผลตามนั้นหรือ

ส่วนในกรณีที่มีการสร้างถนนขึ้นมา และสามารถใช้การได้ดี เราก็ใช้คำว่า practicable
ตัวอย่าง
The coast road is only practicable for light traffic.
ถนนเลียบชายฝั่งทะเลเหมาะสมกับการติดตั้งไฟสัญญาณ

2. ใช้ practical กับการเป็นไปได้ เช่น practical conversation “สนทนา จนสามารถใช้การได้ดี” แต่คำนี้จะไม่นำไปใช้กับ roads และสำหรับ a practical person ก็คือบุคคลที่เก่งในการกระทำสิ่งต่างๆ และการแก้ปัญหา หรือเป็นคนที่มีเหตุผลดีก็ได้ ส่วน a practical object ก็คือวัตถุหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย เหมาะต่อการใช้
ตัวอย่าง
Let’s be practical-how much can we afford to spend?
จงเป็นคนมีเหตุผลบ้าง เราจะต้องหามาเพื่อใช้จ่ายอีกมากน้อยเท่าไร
It’s a practical car for the town.
มันเป็นรถยนต์ที่เหมาะใช้การได้ดีสำหรับในเมือง

PRECEDE, PROCEED and SUPERSEDE
precede (พรีซีด) V. หมายถึง to come before แปลว่า “มาก่อน, นำหน้า”
proceed (โพรซีด) V. หมายถึง to go ahead แปลว่า “ลํ้าหน้า, ดำเนิน ไปข้างหน้า” และ supersede (ชูเพอะซีด) V. หมายถึง to replace แปลว่า “แทนที่”
ตัวอย่าง
A dull grey light precedes the mom.
แสงเทาสลัวๆ มาก่อนเวลาอรุณรุ่ง
The Government proceeded to round up all opium addicts.
รัฐบาล ได้ดำเนินการจับกุมคนติดฝิ่นทุกคน
The automobile has superseded the horse carriage.
รถยนต์ได้เข้ามาแทนที่รถม้า

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,217 times, 1 visits today)