หลักการใช้ PLEASE and THANK YOU ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้
1. ใช้ please กับการขอร้อง (requests) หรือ คำสั่ง (orders)
ตัวอย่าง
Please wait a moment.
กรุณารอสักครู่ครับ
Could I have some more, please?
ขอผมอีกหน่อยได้ไหมครับ
Would you like some wine? – Yes, Please.
จะเอาเหล้าไหม – เอาครับ

ในการขอร้องให้พูดซ้ำในสิ่งที่บุคคลหนึ่งพูดออกไป เราจะไม่ใช้คำว่า please แต่นิยมใช้ Pardon? หรือ What? แทน
ตัวอย่าง
A : See you on Thursday.
B : What ? OR Pardon?
ก : แล้วพบกันวันพฤหัสบดีนะ
ข : อะไรนะ
ก : แล้วพบกันวันพฤหัส

ในกรณีที่มีการหยิบยื่นของให้แก่คนใดคนหนึ่ง เราจะไม่ใช้ please แต่จะใช้ Here you are. หรือ There you are. ส่วนอเมริกันบางทีก็พูดว่า There you go.
ตัวอย่าง
A : Would you please pass me fish sauce?
B : There you go.
ก : คุณช่วยส่งนํ้าปลาให้หน่อยได้ไหม
ข : นี่ค่ะ

2. ใช้ thank you หรือ thanks เพื๋อกล่าวขอบคุณ สำหรับคำนี้อาจจะ ตามด้วย a lot หรือ very much เป็น Thanks a lot หรือ Thank you very much. ได้ สำหรับ thanks เป็นคำที่ใช้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ (informal situations)
ตัวอย่าง
A : May I borrow your bicycle ?
B : Yes, of course.
A : Thank you. / Thanks.
B : You’re welcome.
ก : ขอยืมจักรยานหน่อยไดไหม
ข : ได้ครับ
ก : ขอบคุณครับ
ข: ไม่เป็นไร

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 4,601 times, 8 visits today)