หลักการใช้ OTHER (S), ANOTHER, OUTDOOR AND OUTDOORS

OTHER (S) and ANOTHER
other (อา-เธอร์) เป็นคำคุณศัพท์ ฉะนั้นจึงไม่มีรูปพหูพจน์ (plural form) นั่นคือ other + noun
others (อา-เธอร์ส) เป็นสรรพนาม หมายถึง other ones; other people แปลว่า “คนอื่นๆ”
ตัวอย่าง
Where are the other photos?
รูปถ่ายอื่นอยู่ที่ไหน
Have you got any other colours?
คุณมีสีอื่นบ้างไหม
Some metals are magnetic and others aren’t.
โลหะบางอย่างมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก บางอย่างก็ไม่
Can you tell the others that I’ll be late?
คุณช่วยบอกคนอื่นได้ไหมว่าผมจะมาสาย

หลักการใช้ another
1. another (อะนา-เธอร์) มีความหมายว่า an additional; an extra แปลว่า “เพิ่มเติม, ส่วนเพิ่ม”
ตัวอย่าง
Can I have another pint of beer, please?
ขอเบียร์อีกหน่อยได้ไหม
2. หลังคำ another อาจจะตามด้วย plural expressions เช่น three, few, etc.
ตัวอย่าง
Another three pints, please.
ขอเบียร์อีกหน่อยครับ
I’ll be here for another few years.
ผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสัก 2-3 ปี

OUTDOOR AND OUTDOORS
ทั้ง 2 คำมีความหมายเดียวกันคือ “นอกบ้าน, ภายนอก, กลางแจ้ง” แต่การใช้ต่างกัน กล่าวคือ
outdoor (เอ๊าท์-ดอร์) เป็น adjective ส่วน outdoors (เอ๊า-ดอร์สฺ) เป็น adverb
ตัวอย่าง
We spent most of the summer at an outdoor music camp.
ในย่างฤดูร้อนส่วนใหญ่เรามักจะใช้เวลาไปตั้งแค้มป์เล่นดนตรีกลางแจ้ง

Do not go outdoors.
อย่าออกไปนอกบ้าน

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 267 times, 1 visits today)