หลักการใช้ One and Ones ในภาษาอังกฤษ

ทั้ง one (วัน) และ ones (วันสฺ) ถือเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเช่นกัน กล่าวคือ one ใช้ทดแทนนามที่เป็นเอกพจน์นับได้หรือบ่งบอกความหมายเป็นเอกพจน์มีเพียง “หนึ่ง” เท่านั้น ส่วน ones ใช้ทดแทนนามที่เป็นพหูพจน์หรือบ่งบอกความหมายมากกว่าหนึ่ง

ตัวอย่าง
I’m making a sandwich. Would you like one?
=I’m making a sandwich. Would you like a sandwich?
ผมกำลังทำแซนด์วิช คุณจะเอาสักชิ้นไหม
My car is the white one outside.
=My car is the white car outside.
รถยนต์ของฉันก็คือคันสีขาวที่จอดอยู่ข้างนอก
Do you want large packets or small ones?
Do you want large packets or small packets?
คุณต้องการห่อใหญ่หรือห่อเล็ก
We’ve got two kinds of potatoes. Which ones do you want? = =We’ve got two kinds of potatoes. Which potatoes do you want?
เรามีมันฝรั่ง 2 ชนิด คุณต้องการมันฝรั่งแบบไหน

นอกจาก one และ ones ดังกล่าวมา ก็ยังมี the one และ the ones เมื่อเป็นการชี้จำเพาะเจาะจงถึงคำนามที่ได้เอ่ยมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ the one ใช้ทดแทนคำนามเอกพจน์และ the ones ใช้ทดแทนคำนามพหูพจน์ เมื่อเป็นการชี้จำเพาะเจาะจงถึงสิ่งที่กล่าวมาล่วงหน้า

ตัวอย่าง
A : I saw somebody outside one of your windows. He had something in his hand. He opened the window.
B : Which one?
A : The one on the right near the garage. (The one = The window)
ผมเห็นใครบางคนด้านนอกหน้าต่างของคุณบานหนึ่ง เขาถือบางสิ่งอยู่ ในมือของเขา เขาเปิดหน้าต่าง
เปิดบานไหน
บานที่อยู่ทางด้านขวามือใกล้กับที่จอดรถ
A : Give me two pencils, please.
B : Which ones?
A : The ones on Ladda’s desk. (The ones = The two pencils)
ช่วยหยิบดินสอให้ผม 2 แท่งครับ
2 แท่งไหนครับ
2 แท่งที่อยู่บนโต๊ะของลัดดา

หลักการใช้ one เพิ่มเติม

1. ใช้ one ในความหมาย anybody “ใครก็ได้” เมื่อพูดถึงบุคคลโดยทั่วๆ ไป ไม่เจาะจงลงไปเฉพาะตัวบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มของบุคคล เหตุการณ์ ฯลฯตัวอย่าง
One can’t make an omelette without breaking eggs.
ไม่มีใครที่จะสามารถทำไข่เจียวได้โดยไม่ตีไข่ให้แตกก่อน
One shouldn’t get upset about stupid things.
เราไม่ควรจะอารมณ์เสียกับสิ่งที่ไร้สาระ

2. ใช้ one ในหน้าที่ประธาน หรือกรรมของประโยค ส่วน one’s เป็นรูป แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive form) และ oneself เป็น reflexive pronounตัวอย่าง
He talks to one like a schoolmaster.
เขาพูดกับใครคนหนึ่งเหมือนกับเป็นครูโรงเรียน
One’s family can be a real nuisance at times.
บางครั้งครอบครัวของคนหนึ่งก็อาจจะสร้างความรำคาญให้ได้
One should always devote oneself to the poor.
คนเราควรจะอุทิศตัวเองให้กับการช่วยเหลือคนจน

3. ในกรณ์ที่ one นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นประธาน (subject) ของประโยค หรือวางอยู่หน้าประโยคเวลาใช้ pronoun แทน one จะใช้ he, him, his หรือ himself แทน one
ตัวอย่าง
One cannot succeed at this unless he tries hard.
ไมมีใครสามารถจะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จถ้าหากไม่พากเพียรอย่างจริงจัง
One should be careful in talking to his colleagues.
คนเราควรจะระมัดระวังเมื่อพูดคุยกับเพื่อนฝูง

4. ใช้ one เพื่อแทนที่หรือเพื่อเลี่ยงการกล่าวซ้ำนามเดิม
ตัวอย่าง
I’m looking for a flat. I’d really like one with a garden.
ผมกำลังมองหาแฟลตอยู่ ผมอยากได้แฟลตที่อยู่ที่มีสวนอยู่ด้วย
Can I have a melon-a nice ripe one?
ขอแตงโมสักลูกได้ไหม ขอลูกที่สุกเต็มที่หน่อย

หลักการใช้ ones

1. one ดังกล่าวมาข้างต้นเป็นรูปเอกพจน์ (singular) ส่วน ones เป็น รูปพหูพจน์ (plural form) ใช้เพื่อเลี่ยงการกล่าวซ้ำนามพหูพจน์เดิม
ตัวอย่าง
The new designs are much better than the old ones.
รูปแบบใหม่นี้ดูดีกว่ารูปแบบเก่า
A : I’d like a kilo of mangoes.
B : Which ones?
: The ripe ones.
ก : ผมขอซื้อมะม่วงหนึ่งกิโล
ข : เอาแบบไหน
ก : เอาที่สุกแล้ว

2. เราสามารถใช้ article หน้า one (s) ได้ แต่มีข้อแม้ว่า หน้า one (s) จะต้องมีคำคุณศัพท์ประกอบอยู่ด้วย ดังโครงสร้าง
“the/a/an + adjective + one (s)’’
ตัวอย่าง
I’d like a big one with cream on.
ผมขออันใหญ่ที่มีครีมทาข้างบน
I’d like one with cream on.
ผมขออันที่มีครีมทาอยู่ข้างบน

3. one ใช้แทนนามนับได้ (countable noun) ได้เท่านั้น แต่จะไม่นำมา ใช้แทนนามนับไม่ได้ (uncountable nouns) อาทิ milk, energy, happiness, silk, etc. ดังนั้นจึงต้องมีการกล่าวซ้ำนามนับไม่ได้ตัวนั้นเหมือนเดิม
ตัวอย่าง
X If you haven’t got fresh milk I’ll take some tinned one.
/  If you haven’t got fresh milk I’ll take some tinned milk.
X Don’t get artificial silk-we must have real one.
/ Don’t get artificial milk-we must have real silk.

4. เราสามารถละ (omit) คำว่า one (s) ได้หากอยู่หลังคำแสดงขั้นสุด (superlatives) หรืออยู่หลังคำว่า this, that, these, those, either, neither หรือ determiner อื่นเช่น which, etc.
ตัวอย่าง
I think my dog’s the fastest (one)
ผมคิดว่าสุนัขของผมวิ่งได้เร็วที่สุดตัวหนึ่งเช่นกัน
Which (one) would you like? – That (one)
คุณต้องการตัวไหน – ตัวนั้นแหละ
Either (one) will suit me.
ตัวไหนก็ได้ที่เหมาะกับผม

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 36,098 times, 51 visits today)