หลักการใช้ NEXT, NEAREST, NEXT and NEITHER OF

NEXT and NEAREST
คำว่า nearest (เนีย-เรสทฺ) หมายถึง most near; closest แปลว่า “ใกล้ที่สุด” ส่วน next (เน็กซ์ทฺ) ใช้เมื่อเราคิดถึงบางสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากเกิดสิ่งหนึ่งขึ้น เรียกว่าเป็น time series นั่นเอง
ตัวอย่าง
Excuse me. Where’s the nearest telephone box?
ขอโทษครับ ตู้โทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนครับ
We got off at the next stop.
เราลงจากรถในที่จอดถัดไป
I’m looking forward to his next visit.
ผมกำลังเฝ้าคอยการมาเยี่ยมเยือนของเขาในครั้งต่อไป

NEXT and NEITHER OF
หลักการใช้
1. ใช้ neither (ไม่มี of) หน้านามเอกพจน์ (singular noun) และนาม เอกพจน์ตัวนี้ไม่มี article หรือ possessive word หรือ demonstrative word ข้างหน้าดังนั้นเพื่อให้กริยาสัมพันธ์สอดคล้องกันกับนามเอกพจน์จึงใช้กริยารูปเอกพจน์ (singular verb) ด้วย
ตัวอย่าง
Neither parent realized what was happening.
ยังไม่มีพ่อแม่คนไหนเลยที่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
Neither car is exactly what I want.
ยังไม่มีรถยนต์คันไหนเลยที่ตรงกับความต้องการของผม
Neither plan really suits me.
ยังไม่มีแผนการใดเลยที่จะเหมาะกับผมจริงๆ

2. ในกรณีที่นามที่อยู่ถัดจาก neither มีรูปพหูพจน์ (plural noun) และ นามนั้นมี article หรือ possessive word หรือ demonstrative word ประกอบอยู่ด้วย จะใช้ neither of ส่วนกริยาในประโยคโดยปกติต้องใช้รูปเอกพจน์ (singular verb) แต่ถ้าเป็นการเขียนหรือการใช้แบบ informal style แล้ว อาจใช้กริยารูปพหูพจน์ (plural verb) ก็ได้
ตัวอย่าง
Neither of his parents realized what was happening.
ยังไม่มีพ่อแม่ของเขาคนใดที่จะตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
Neither of these cars is exactly what I want.
ยังไม่มีรถยนต์คันไหนเลยที่ตรงกับความต้องการของผม
Neither of my sisters is very tidy.
ยังไม่มีน้องสาวของผมคนใดเลยที่สะอาดเรียบร้อยมาก

3. ใช้ neither of หน้า pronouns (สรรพนาม) เช่น us, you, them
ตัวอย่าง
Neither of them can understand.
ไม่มีใครเขาใจเลย
Neither of them wants to come.
ไม่มีใครต้องการจะมาเลย

4. นอกจากนี้เรายังอาจใช้ neither ทำหน้าที่เป็นสรรพนาม (pronoun) ก็ได้ โดยวางอยู่หน้าประโยค.
ตัวอย่าง
A : Which one do you want?
B : Neither is any good.
ก : คุณต้องการอันไหน
ข:ไม่มีสักอันที่ดี

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 670 times, 1 visits today)