หลักการใช้ MUST & HAVE TOในภาษาอังกฤษ

must (มัสทฺ) และ have to (แฮฟวฺ ทู) แปลว่า “ต้อง” ใช้เมื่อต้องการ บังคับให้เกิดการกระทำตามกฎกติกา เป็นความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีการหลีกเลี่ยงเกิดขึ้นก็จะต้องถูกลงโทษ หรือมีผลร้ายตามมา โดยมีรูปดังนี้
1. รูปบอกเล่า (Affirmative)
เอกพจน์                พหูพจน์
I must go                    We must go
You must go             You must go
He must go
She must go              They must go
It must go
2. รูปปฏิเสธ (Negative)
รูปเต็ม                      รูปย่อ
I must not go               I mustn’t go
You must not go        You mustn’t go
We must not go          We mustn’t go
They must not go      They mustn’t go
He must not go            He mustn’t go
She must not go          She mustn’t go
It must not go              It mustn’t go
3. รูปคำถาม (Question) และการตอบแบบสั้น (short answers)
คำถาม                     คำตอบแบบสั้น
Must I go ….?             ตอบรับ
Must you go …?        Yes, I/we/you/they/he/she/it must.
Must we go …?           ตอบปฏิเสธ
Must they go               No, I/we/you/they/he/she/it mustn’t.

Must he go …?
Must she go . ?
Must it go …?
สำหรับ have to มีรูปโดยสรุปดังนี้
แบบบอกเล่า    I/We/You/They have to go
He/She/It has to go
แบบปฏิเสธ
(รูปเต็ม) I/We/You/They do not have to go
(รูปย่อ) I/We/You/They don’t have to go
(รูปเต็ม) He/She/It does not have to go
(รูปย่อ) He/She/It doesn’t have to go
แบบคำถามและคำตอบแบบสั้น
Do I/we/you/they have to go …?
Does he/she/it have to go …?
ตอบรับ   
Yes, I/we/you/they do.
Yes, he/she/it does.
ตอบปฏิเสธ
No, I/we/you/they don’t.
No, he/she/it doesn’t.

ทั้ง must และ have to ใช้เพื่อแสดงความจำเป็น (necessity) ในการ กระทำสิ่งหนึ่งๆ แต่มีลักษณะการใช้ต่างกันบ้างเล็กน้อย กล่าวคือหากคุณคิดว่าสิ่งนั้นมีความจำเป็น (you think that something is necessary) ให้ใช้ must แต่หากสถานการณ์เป็นตัวทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนั้นอาทิ มีกฎข้อบังคับให้ปฏิบัติ (the situation makes something necessary such as a law) ให้ใช้ have to
ตัวอย่าง
I’ve got toothache. I must go to the dentist.
ฉันปวดฟัน ฉันต้องไปหาหมอฟัน
In England, you have to drive on the left-hand side of the road. ในประเทศอังกฤษ คุณจะต้องขับรถทางซ้ายมือของถนน
We have to be quiet because it is the rule here.
เราจะต้องเงียบเพราะเป็นกฎของที่นี่
I’m really tired. I must go home now.
ผมเหนื่อยจริงๆ ผมต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้
สำหรับการใช้รูปปฏิเสธของ must เป็น must not/mustn’t เพื่อเป็นการ
บอกห้าม ไม่ให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (to tell  someone  not  to  do  something)
ส่วนการที่เราใช้รูปปฏิเสธของ have to ได้แก่ don’t (= do not) have to และ doesn’t (= does not) have to เพื่อบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนั้นๆ (to tell someone that something is not necessary)
ตัวอย่าง
You mustn’t smoke in public places.
คุณจะต้องไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
(= ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ)
You don’t have to wash this shirt. It isn’t dirty.
คุณไม่จำเป็นต้องซักเสื้อเชิ้ตตัวนี้ มันไม่สกปรก

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 10,041 times, 11 visits today)