หลักการใช้ LIBEL, SLANDER, LIGHTENING and LIGHTNING

LIBEL and SLANDER
libel (ไล – เบิล) n. หมายถึง a written and published statement injurious to a person’s character. แปลว่า ข้อเขียนหรือข้อความที่หมิ่นประมาท
ตัวอย่าง
The greater the truth, the greater the libel.
ยิ่งเรื่องที่พูดมีความจริงมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการหมิ่นประมาทมากขึ้นเพียงนั้น
A libel must be written, whereas a defamation need not.
การหมิ่นประมาทจะต้องเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการสบ ประมาท ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น
slander (ซแลนเดอะ) n. หมายถึง a spoken statement of the same sort แปลว่า “การสบประมาทด้วยวาจา”
ตัวอย่าง
Half the world delights in slander, the other half in believing it. ครึ่งหนึ่งของโลกแอบกล่าวสบประมาทอีกครึ่งหนึ่งชอบเชื่อคำสบประมาทนั้น
When you say these vicious things about me, you are committing slander.
เมื่อคุณกล่าวสิ่งชั่วร้ายต่อผม คุณกำลังสบประมาทผม

LIGHTENING and LIGHTNING
lightening (ไล้เท่นนิ่ง) เป็นรูป present participle
ของคำกริยา lighten ซึ่งหมายถึง to make or become less heavy แปลว่า “ทำให้เบาขึ้น”
ตัวอย่าง
Leaving the extra food behind resulted in lightening the pack.
การที่เราทิ้งอาหารส่วนเกินไว้ด้านหลังทำให้ข้าวของที่ขนไปเบาขึ้น
นอกจากนี้ lighten ยังหมายถึง to brighten or light up with excitement or happiness แปลว่า “ทำให้กระชุ่มกระชวยมีความสุขขึ้น”
ตัวอย่าง
Her heart lightened when she heard the news.
หัวใจของเธอกระชุ่มกระชวยขึ้นเมื่อทราบข่าว
ส่วน lightning (ไล้ท์ – นิ่ง) n. หมายถึง the flashes of light accom panied by thunder แปลว่า “ฟ้าแลบ”
ตัวอย่าง
Summer thunderstorms produce startling lightning bolts.
พายุรุนแรงในช่วงหน้าร้อนทำให้เกิดฟ้าแลบอย่างรุนแรง

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 495 times, 1 visits today)