หลักการใช้ KIND OF and SORT OF ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ kind of (ไคนด์-ออฟ) และ sort of (ซอท-ออฟ)
1. ไม่ใช้ article ใดๆ ตามหลัง kind of หรือ sort of แต่สามารถวางหน้า kind of และ sort of ได้ และโดยปกติมักใช้เป็นทางการในรูป that + kind/sort of หรือ those + kinds (sorts) of แต่ those + kinds/sorts of นิยมใช้ในการเขียนน้อยกว่า that + kind/sort of
ตัวอย่าง
That kind/sort of question is very difficult.
คำถามดังกล่าวนั้นยากมาก
What kind/sort of car is it?
รถยนต์นั้นยี่ห้ออะไร
What kind/sort of a car is it?
รถยนต์ชนิดนั้นดีไหม (มีคุณภาพดีหรือเปล่า)
2. เมื่อใช้แบบไม่เป็นทางการ ใช้ verb + kind/sort of + adjective
ตัวอย่าง
I feel kind of lonely.
ผมรู้สึกว้าเหว่
3. ใช้ a kind of ในความหมาย an unusual kind of; weak or unclear sort of แปลว่า ความรู้สึกประหลาดหรือผิดปกติ
ตัวอย่าง
He had a kind of feeling that he would get a letter from his daughter today.
เขารู้สึกว่าวันนี้เขาคงจะได้รับจดหมายของลูกสาว
4. ใช้ of a kind ในความหมาย of the same kind แปลว่า “ชนิดหรือ ประเภทเดียวกัน”
ตัวอย่าง
They’re all of a kind.
มันเป็นชนิดเดียวกัน
She gave us coffee of a kind, but we couldn’t drink it.
เธอให้กาแฟชนิดเดียวกันแก่เรา แต่เราดื่มไม่ได้
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,961 times, 6 visits today)