หลักการใช้ JUMP AT, JUMP TO, JUST and JUST NOW

JUMP AT and JUMP TO
jump at (จัมพฺ-แอ็ท) V. หมายถึง to accept eagerly แปลว่า “ยอมรับ อย่างร้อนรน”
ตัวอย่าง
We would be foolish not to jump at such an opportunity.
เราคงจะเป็นคนโง่ถ้าหาก ไม่รีบฉกฉวยโอกาสนั้น ไว้
He jumped at the chance.
เขารีบฉวยโอกาสนั้นไว้
jump to (จัมพฺ-ทู) V. หมายถึง to spring to แปลว่า “กระโดด, ตะครุบ, เด้ง”
ตัวอย่าง
At the sound of the bell, they all jumped to attention.
พอได้ยินเสียงระฆังดังขึ้น พวกเขาทุกคนก็เงี่ยหูฟัง
Don’t jump to conclusions.
อย่ารีบด่วนสรุป
JUST and JUST NOW
just (จัสทฺ) มีหลายความหมาย แต่ถ้าหากนำเอาคำว่า just มาใช้กับ time จะหมายถึง a moment ago แปลว่า “ผ่านมาแล้วครู่หนึ่ง(เพิ่งจะ)” ฉะนั้น tense ที่จะนำมาใช้ในกรณีนี้คือ Present Perfect Tense. (British English) แต่ถ้าหากเป็น Ameriean English จะใช้กับ Past Simple Tense
ตัวอย่าง
British English A : Where’s John?
B : He’s just gone out.
ก : จอห์นอยู่ที่ไหน
ข : เขาเพิ่งจะออกไปสักครู่นี้
I’ve just had a phone call from Susie.
ผมเพิ่งจะได้รับโทรศัพท์จากซูซี่เมื่อครู่นี้เอง
American English
A : Where’s John?
B : He just went out.
ก : จอห์นอยู่ที่ไหน
ข : เขาเพิ่งจะออกไปสักครู่นี้เอง
I just had a phone call from Susie.
ผมเพิ่งจะได้รับโทรศัพท์จากซูซี่เมื่อครู่นี้เอง
สำหรับคำว่า just now ใช้เฉพาะในรูป Past simple เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น British หรือ American English
ตัวอย่าง
Susie came here just now.
ซูซี่มาที่นี่เมื่อครู่นี้เอง
I felt a sudden pain just now.
ผมรู้สึกเจ็บขึ้นมาอย่างกะหันหันเมื่อครู่นี้เอง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,044 times, 1 visits today)