หลักการใช้ IDENTICAL WITH, SIMILAR TO, IDLE, IDOL, IDYL, and IDYLL

identical with (ไอเดนทิคอล-วิธ) adj. หมายถึง agreeing exactly in every respect แปลว่า “มีลักษณะคล้ายคลึงกับ”
ตัวอย่าง
By coincidence, his plan was identical with mine.
แผนการของเขามีลักษณะคล้ายคลึงกับของผมโดยบังเอิญ
This chair is identical with mine.
เก้าอี้ตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับของผม
ส่วน similar to (ซิมิลาร์-ทู) adj. หมายถึง having a general likeness or resemblance แปลว่า “มีความคล้ายหรือความเหมือน โดยทั่วๆ ไป”
ตัวอย่าง
He had used methods similar to mine.
เขาได้ใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกับของผม
My opinions are similar to his.
ความคิดของผมคล้ายคลึงกับของเขา
IDLE, IDOL, IDYL, and IDYLL
idle (ไอ-เดิล) adj. หมายถึง doing nothing; lazy; having no real worth แปลว่า “ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, ไร้ค่า”
ตัวอย่าง
Idle men, like idle machines, are inclined to lose their sharpness.
คนเกียจคร้านก็เหมือนกับเครื่องจักรที่ไม่ได้ทำงานนั้นแหละ ที่ไม่ช้าก็จะ สูญเสียความเฉียบคมของสมองไป
I knew what would happen, but it was idle to warn her.
ผมทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่มันคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะเตือนเธอ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโดยปกติ idle จะใช้ทำทน้าที่ adjective แต่ก็สามารถใช้ทำหน้าที่ verb ได้ หมายถึง to waste time doing nothing แปลว่า “ทำให้เวลาเสียเปล่าไปโดยไม่ทำอะไรเลย”
ตัวอย่าง
Don’t idle away your time.
อย่าทิ้งเวลาเสียไปเปล่าๆ
idol (ไอ-ดอล) n. หมายถึง an image of a divinity; a person or thing worshipped แปลว่า “รูปบูชา, เทวรูป, บุคคลหรือสิ่งของที่ผู้คนบูชา”
ตัวอย่าง
Mussolini was the idol of the Italians.
มุสโซลินีเคยเป็นบุคคลที่ชาวอิตาเลียนเคารพบูชา
idyl หรือสะกด idyll (ไอ-ดิล) n. หมายถึง short description in poetry or prose; a simple and charming scene or event แปลว่า “คำพรรณนาสั้นๆ ที่ปรากฎอยู่ในบทกวีหรือร้อยแก้วที่พรรณนาความงดงามมีเสน่หดึงดูดใจของสถานที่หรือเหตุการณ์นั้น”
ตัวอย่าง
Tennyson was a master of the idyll.
เทนนีสันเป็นผู้ชำนาญการในการพรรณนาความงดงามมีเสน่ห์ของสถานที่หรือเหตุการณ์
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 900 times, 4 visits today)