หลักการใช้ HOPE and HOPEFULLY ในภาษาอังกฤษ

ในที่นี้จะกล่าวถึง hope (โฮพ) ในกรณีที่ทำหน้าที่ verb โดยมีหลักการใช้ดังนี้
1. ใช้ hope + present verb form แต่มีความหมายแบบ future
ตัวอย่าง
I hope she likes (=will like) the flowers.
ผมคิดว่าเธอจะต้องชอบดอกไม้แน่ๆ
I hope the cavalry arrive (=will arrive) soon.
ผมคิดว่ากองทหารม้าคงจะมาเร็วๆ นี้
2. ในประโยคปฏิเสธ เราจะใส่รูปปฏิเสธกับ verb ที่ไม่ใช่ hope อาทิ
I don’t think/suppose/expect/believe/imagine she’ll come. หรือ
I hope she doesn’t dislike the flowers.
3. ใช้ hope ในการตอบแบบสั้น ถ้าหากคิดว่าเป็นไปตามนั้นใช้ so ตามหลัง hope และถ้าหากคิดว่าจะไม่เป็นไปตามนั้น ใช้ not หลัง hope
ตัวอย่าง 
A :     Do you think Jim realizes?
B :     I hope so.
I hope not.
ก.    คุณคิดว่าจิมจะเชื่อไหม
ข.    คิดว่าเชื่อ
ไม่คิดว่าเขาจะเชื่อ
4. ใช้ hope ในรูป past perfect tense เพื่อกล่าวถึงความหวังที่ไม่ ประสบผลสำเร็จหรือผิดหวัง
ตัวอย่าง
I had hoped that Jane would become a doctor, but she wasn’t good enough at science.
ผมเคยหวังเอาไว้ว่าเจนจะได้เป็นหมอแต่เธอก็เก่งวิทยาศาสตร์ไม่พอ(แสดงว่า ความหวังดังกล่าวล้มเหลว)
5. ใช้ hope + to + V.1 เมื่อต้องการจะแสดงความหวังหรือแผนการที่ตั้งมั่นไว้ (more confident hopes or plans) หรือมีความมั่นใจว่าจะต้องเป็นไปตามที่หวัง
ตัวอย่าง 
I hope to spend a year in America after I leave school.
ผมคิดเอาไว้ว่าจะไปอยู่อเมริกาสักหนึ่งปีหลังจากจบการศึกษา
hopefully (โฮพ-ฟุล-ลิ) adv. มี 2 ความหมาย คือ (a) full of hope เต็ม ไปด้วยความหวัง (b) it is to be hoped that เชื่อว่า, มั่นใจว่า, หวังว่า ลองเปรียบเทียบตัวอย่างต่อไปนี้
(a) She sat there waiting hopefully for the phone to ring.
เธอนั่งรอด้วยความหวังว่าจะมีโทรศัพท์มาหาเธอ
(b) Hopefully, inflation has started to drop.
ผมเชื่อว่า ภาวะเงินเฟ้อจะต้องลดลง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 7,140 times, 10 visits today)