หลักการใช้ HEALTHY, HEALTHFUL, HEAR and LISTEN TO

HEALTHY and HEALTHFUL
healthy (เฮล-ธี) adj. หมายถึง having health แปลว่า “มีสุขภาพดี” ส่วน healthful (เฮลธ์-ฟุล) adj. หมายถึง giving health แปลว่า “ให้ประโยชน์แก่สุขภาพ”
ตัวอย่าง
The man is healthy.
ชายคนนั้นมีสุขภาพดี
She has a healthy complexion.
หล่อนมีผิวเปล่งปลั่ง
Fruit is healthful.
ผลไม้เป็นอาหารที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพร่างกาย
The air here is very healthful.
อากาศที่นี่บริสุทธิ์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
HEAR and LISTEN TO
ใช้คำว่า hear (เฮียร์) V. เมื่อต้องการจะบอกว่าเสียงนั้นเข้ามาสู่การรับสัมผัสของหู ทำให้เราได้ยิน แต่ใช้ listen to (ลิซซึ่น-ทู) V. เมื่อเราต้องการจะแสดงถึงความตั้งอกตั้งใจฟัง พยายามฟังให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ (หมายเหตุ : ถ้าหาก listen ตามด้วย object หรือกรรม จะต้องใช้ to หลัง listen เป็น listen to เสมอ) ลองเปรียบเทียบตัวอย่างต่อไปนี้
Suddenly I heard a strange noise.
ทันใดนั้น ผมก็ได้ยินเสียงประหลาดๆ
I heard some people passing in the street.
ผมได้ยินผู้คนเดินผ่านไปมาในถนน
Listen carefully, please.
กรุณาฟังให้ดี
I heard them talking in the next room, but I didn’t really listen to what they were saying.
ผมได้ยินพวกเขาคุยกันในห้องถัดไป แต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจฟังดูว่าพวกเขา กำลังพูดคุยอะไรกัน
นอกจากเราจะใช้ hear ในลักษณะของโสตสัมผัสดังกล่าวมา เรายังอาจใช้ hear กับการดนตรี (musical performance) การกระจายเสียงทางวิทยุ (radio broadcasts) การพูดคุย (talk) การบรรยาย (lectures) ฯลฯ
ตัวอย่าง
Did you hear Jack’s talk on Tuesday?
คุณได้ยินการสนทนาของแจ็คเมื่อวันอังคารหรือเปล่า
เราจะไม่ใช้ hear ในประโยคที่มีรูป continuous forms เช่น
X I am hearing …
X I was hearing …
แต่เราสามารถใช้ Can, could ร่วมกับ hear ได้
ตัวอย่าง
I can hear somebody coming.
ผมได้ยินเสียงคนกำลังมา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,297 times, 6 visits today)