หลักการใช้ GUARANTEE and GUARANTY

guarantee (แก-เรินที) ใช้ทำหน้าที่ noun หรือ verb กล่าวคือ เมื่อเป็น noun จะหมายถึง a pledge to be responsible for แปลว่า การรับประกัน, การเรียกร้องให้รับผิดชอบ
ตัวอย่าง
Wealth is not a quarantee of business.
ความร่ำรวยไม่ใช่เป็นเครื่องรับประกันความสุข
He gave the bank the papers which proved his ownership of the land, as a guarantee that he would repay the money provided by the bank.
เขาได้มอบเอกสารสัญญาที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินแก่ธนาคารเพื่อเป็นการรับประกันว่าเขาจะจ่ายเงินคืนให้แก่ธนาคารที่จ่ายเงินยืมให้แก่เขา
และเมื่อ guarantee ทำหน้าที่ verb จะหมายถึง to be responsible for แปลว่า รับผิดชอบ, รับประกัน, รับรอง
ตัวอย่าง
I guarantee that you’ll enjoy yourself.
ผมขอรับรองว่าคุณจะต้องได้รับความสนุกสนานแน่ๆ
They guarantee the watch for three years.
เขารับประกันนาฬิกา 3 ปี
ส่วนคำว่า guaranty (แก-เรินที) n. หมายถึง a pledge to be responsible for a condition แปลว่า ข้อตกลงหรือข้อสัญญาว่าจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขของอีกฝ่ายหนึ่ง, การรับประกัน, คำรับรอง
ตัวอย่าง
The man gave a guaranty for payment.
ชายคนนั้นให้คำรับรองว่าจะจ่ายเงินคืนให้
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 874 times, 2 visits today)