หลักการใช้ Frequency Adverbs ในภาษาอังกฤษ

Frequency adverb (ฟริเคว็นซิ แอ็ดเวิบ) เป็นกริยาวิเศษณ์ประเภทหนึ่ง ใช้บ่งบอกความถี่ (frequency) ของเหตุการณ์หรือการกระทำ ฉะนั้น Frequency adverbs จึงเป็นคำตอบของคำถาม “How often?” หรือ “How frequently?” นั่นเอง
ตัวอย่าง
We usually go shopping on Saturday.
ปกติพวกเราไปจับจ่ายวันเสาร์
Question: How often do you go shopping on Saturday?
พวกคุณไปจับจ่ายในวันเสาร์บ่อยครั้งเท่าไร
Answer :     We usually go shopping on Saturday.
ปกติพวกเรา ไปจับจ่ายวันเสาร์
Sakda is always late.
ศักดามาสายเสมอ
Question :     How frequently is Sakda late?
ศักดามาสายบ่อยครั้งเท่าไร
Answer :         He is always late.
เขามาสายเสมอ
Frequency adverbs ที่พบและพบบ่อยมาก แบ่งตามระดับเปอร์เซ็นต์มากน้อยของความถี่มีดังนี้
100%             Always
95%                Almost Always
70%                Usually
Normally
Frequently
Often
50%                Sometimes
Occasionally
20%                Seldom
Rarely
5%                   Almost never, Hardly ever
0%                  Never
ตำแหน่งของ Frequency adverbs
1. ในประโยคบอกเล่า (affirmative sentences)
1.1 วางไว้หลัง verb to be เมื่อภายในประโยคบอกเล่านั้นมีคำกริยา คือ verbs to be ดังโครงสร้าง
to be + frequency adverb
ตัวอย่าง
He is always late for work.
เขามาทำงานสายเสมอ
Nicole is usually very busy.
ปกตินิโคลมีงานยุ่งมาก
Karen is often tired.
คาเรนเหนื่อยบ่อย
1.2 หากมีกริยาช่วย และกริยาแท้ เราจะวาง frequency adverb ไว้หลังกริยาช่วยคำแรก หรือหากมีกริยาช่วยและกริยาแท้ ก็ให้วาง frequency adverb ไว้กึ่งกลางระหว่างกริยาทั้งสองประเภท ดังโครงสร้าง
auxiliary + frequency adverb + finite verb
หรือ
auxiliary 1 + frequency adverb + auxiliary2 + finite verb
ตัวอย่าง
I have never been to England.
ผมไม่เคยไปประเทศอังกฤษ
He would always have been late.
เขามักจะมาสายเสมอ
1.3 วาง frequency adverb ไว้หน้ากริยาแท้ หรือกริยาหลัก หากไม่มี กริยาอื่นใดอยู่ด้วย ดังโครงสร้าง
frequency adverb + finite/main verb
ตัวอย่าง
I usually jog for about half an hour.
ผมมักจะวิ่งเหยาะๆ เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง
You never tried hard enough.
คุณไม่เคยพยายามมากพอ
1.4 วาง frequency adverbs ต่อไปนี้ ได้แก่ occasionally, sometimes, often, frequently, usually ไว้ตอนเริ่มต้น (beginning) หรือตอนท้าย (end) ของประโยค
ตัวอย่าง
Sometimes they come and stay with us.
บางครั้งพวกเขาก็มาอยู่กับเรา
I play tennis occasionally.
ผมเล่นเทนนิสในบางโอกาส
We eat outside frequently.
พวกเรารับประทานอาหารนอกบ้านกันบ่อย
2. ในประโยคคำถาม (questions)
เราจะวาง frequency adverb ไว้หลังประธานของประโยค ดังโครงสร้าง subject + frequency adverb
ตัวอย่าง
Is he always late for work?
เขามาทำงานสายเสมอหรือ
Do you occasionally play tennis?
คุณเล่นเทนนิสในบางครั้งใช่ไหม
3. ในประโยคปฏิเสธ (negative sentences)
3.1 frequency adverbs ที่มักวางไว้หลัง not ได้แก่ always, normally, often, usually, generally, regularly ดังโครงสร้าง
not + frequency adverb
ตัวอย่าง
Public transport isn’t always reliable.
การขนส่ง ของรัฐไม่สามารถวางใจได้เสมอ
He isn’t often late when he works here.
เขาไม่ค่อยจะมาสายบ่อยเมื่อเขาทำงานที่นี่
3.2 frequency adverbs ที่สามารถวางไว้หลัง subject เพื่อเป็นการเน้นย้ำเป็นพิเศษ ได้แก่ normally, often, usually, generally ดังโครงสร้าง
Subject + frequency adverb
ตัวอย่าง
We usually don’t worry if the children are late.
ปกติเราไม่วิตกถ้าหากเด็กๆ มาสาย
I often don’t like night life.
ผมมักไม่ชอบใช้ชีวิตเที่ยวยามราตรี
หมายถึง frequency adverbs ที่ให้ความหมายเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว ได้แก่ seldom, rarely, almost never, hardly ever, never เมื่อใช้คำประเภทนี้ ในประโยค ประโยคนั้นจะมี not อีกไม่ได้
ตัวอย่าง
X We don’t rarely see them.
/ We rarely see them.
พวกเราแทบจะไม่เคยเห็นพวกเขา
X He doesn’t hardly ever write.
/ He hardly ever writes.
เขาแทบจะไม่เคยเขียนจดหมาย
X That boy doesn’t seldom attend class.
/ That boy seldom attends class.
เด็กชายคนนั้นแทบไม่เคยเข้าชั้นเรียน
X He doesn’t never donate money to the company.
/ He never donates money to the company.
เขาไม่เคยบริจาคเงินให้บริษัท
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 145,106 times, 53 visits today)