หลักการใช้FEELในภาษาอังกฤษ

feel (ฟีล) เป็นคำที่มีหลายความหมาย แล้วแต่ว่าจะนำไปใช้อย่างไร ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. feel V. มีความหมายว่า to touch somethig in order to learn about it or experience it แปลว่า แตะหรือสัมผัสเพื่อเรียนรู้หรือพิสูจน์ดู
ตัวอย่าง
Feel the car seat. It’s wet.
ลองแตะที่นั่งนี่สิ มันเปียก
I’m feeling the shirts to see if they’re dry yet.
ผมกำลังจับเสื้อดูว่าแห้งแล้วหรือยัง
2. feel มีความหมายว่า to receive physical sensations แปลว่า รับรู้ความรู้สึกทางร่างกาย
ตัวอย่าง
I suddenly felt an insect crawling up my leg.
ผมรู้สึกว่ามีแมลงกำลังคลานขึ้นมาตามขาของผม
I can feel something biting me.
ผมรู้สึกว่ามีอะไรมาต่อยผม
3. ใช้ feel + adjective ในความหมายว่า to give somebody sensations แปลว่า ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเกิดความรู้สึก
ตัวอย่าง
Your hands feel cold against my skin.
มือของคุณเย็นเมื่อมาแตะถูกผิวของผม
4. ใช้ feel + adjective ในความหมาย to experience the condition of one’s own mind or body แปลว่า รับรู้สภาพของจิตใจหรือร่างกาย
ตัวอย่าง
I feel fine.
ผมรู้สึกสบายดี
I feel good about my recent promotion.
ผมมีความสุขที่ได้เลื่อนขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
Spring weather always made him feel well.
อากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิทำให้เขามีสุขภาพดี
หมายเหตุ : โปรดสังเกต feel good ใช้เพื่อหมายถึง to be happy แต่ feel well ใช้เพื่อหมายถึง to be in good health
5. feel มีความหมายว่า to think; to have an opinion แปลว่า คิดว่า.
มีความคิดว่า ในกรณีดังกล่าวนี้ feel (that) + clause
ตัวอย่าง
I feel (that) you’re making a mistake.
ผมคิดว่าคุณทำผิด
I’ve always felt (that) there was something strange about her.
ผมรู้สึกว่าเธอจะมีท่าทางแปลกๆ
6. ใช้ feel bad ในความหมายว่า to feel ill “เจ็บป่วย” และ feel badly ในความหมาย to have a poor sense of touch “รับรู้สัมผัสไม่ดี”
ตัวอย่าง
I feel bad about the accident I saw.
ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายหลังจากที่พบเห็นอุบัติเหตุ
The numbness in his limbs caused him to feel badly.
อาการชาหมดความรู้สึกของแขนขาของเขา ทำให้เขามีการรับสัมผัสแย่ลง
7. วลีหนึ่งที่น่าสนใจคือ to feel like หมายถึง to want; would like แปลว่า ต้องการ, อยากจะ
ตัวอย่าง
I don’t feel like going for a walk today.
ผมไม่รู้สึกอยากจะออกไปเดินเล่นเลยวันนี้
I feel like a drink. Have you got any beer?
ผมอยากจะดื่มนํ้า คุณมีเบียร์บ้างไหม
หมายเหตุ : โปรดสังเกต feel like ถ้าตามด้วย verb จะต้องเป็น verb + ing (gerund) เสมอ โปรดดูตัวอย่างเพิ่มเติม
I don’t feel like having lunch with you.
ผมไม่อยากจะทานอาหารเที่ยงกับคุณ
I don’t feel like reading tonight.
คืนนี้ผมไม่รู้สึกอยากที่จะอ่านหนังสือเลย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 16,818 times, 7 visits today)