หลักการใช้ EVER, ALREADY, and YETในภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงหลักการใช้และความหมายของคำทั้งสามนี้โดยละเอียด โดยจะขอแยกกล่าวเป็นแต่ละกรณีไปดังนี้
EVER
1. ปกติแล้ว ever หมายถึง at any time เวลาใดก็ได้ แต่สำหรับ always นั้นหมายถึง at all times; all the time ตลอดเวลา
ตัวอย่าง
I will always remember you.
ผมจะจดจำคุณไว้ตลอดเวลา
Come and see me if you are ever in Bangkok.
มาเยี่ยมผมบ้าง หากคุณบังเอิญเข้ามากรุงเทพฯ
2. ใช้ ever ในประโยคคำถาม (questions) บางครั้งสามารถใช้ ever กับประโยคบอกเล่า (affirmative sentences) ที่มีคำว่า if หรือมีคำที่ให้แนวคิด หรือความหมาย idea เชิงปฏิเสธ (negative idea) เช่น hardly, rarely, scarcely, stop. ฯลฯ
ตัวอย่าง
Do you ever go to America?
คุณเคยไปอเมริกาหรือเปล่า
We hardly ever go out.
เราแทบจะไม่เคยออกไปข้างนอกเลย
I’m going to stop her ever doing that again.
ผมจะหยุดเธอที่จะกระทำเช่นนั้นอีก
Come and see us if you are ever in New York.
มาเยี่ยมพวกเราบ้าง หากคุณบังเอิญมานิวยอร์ก
3. ใช้ ever ในประโยคที่มี verb form เป็น present perfect tense กรณีนี้ ever มีความหมายว่า at any time up to now แปลว่า เวลาใดเวลาหนึ่ง จนถึงบัดนี้
ตัวอย่าง
Have you ever been in a submarine?
คุณเคยอยู่ในเรือดำน้ำบ้างไหม
Have you ever been to Canada?
คุณเคยไปแคนาดาหรือเปล่า
นอกจากจะใช้ใน present perfect tense แล้ว ยังใช้ในประโยค past tense และ past perfect tense ด้วย
ตัวอย่าง
Did you ever meet Jim at the university?
คุณเคยพบจิมที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่า
She asked me if I had ever been in trouble.
เธอถามผมว่า ผมเคยประสบอุปสรรคบ้างไหม
นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ ever หลังรูปขั้นกว่า (comparative) + than
ตัวอย่าง
You’re looking lovelier than ever.
คุณดูสวยขึ้นกว่าแต่ก่อน
4. ใช้ ever ผสมกับคำว่า for เป็น forever หรือใช้กับ since เป็น ever since และใช้ในคำผสม เช่น ever-looking, evergreen ซึ่ง ever ในกรณีนี้มีความหมายเช่นเดียวกับ always
ตัวอย่าง
I shall love you forever.
ผมจะรักคุณตลอดไป
5. ใช้ ever กับ Wh-words ได้แก่ whoever, whatever, whichever, whenever, wherever, however ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม (conjunctions) ซึ่งขอกล่าวโดยละเอียดทั้งหลักการใช้ของแต่ละตัวดังนี้
(1) whoever
whoever ในความหมาย no matter who แปลว่า ไม่ว่าใครก็ตาม
ตัวอย่าง
Whoever telephones, tell them I’m out.
ไม่ว่าใครก็ตามที่โทรศัพท์มา บอกเขาไปว่าผมไม่อยู่
Whoever you marry, make sure she can cook.
ไม่ว่าใครก็ตามที่คุณจะแต่งงานด้วย ขอให้ดูให้แน่ใจว่าเธอทำอาหารเป็น
(2) whatever
whatever มีความหมายว่า no matter what แปลว่า ไม่ว่าอะไร
ก็ตาม
ตัวอย่าง
Whatever problems you have, you can always come to see me for help.
ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตาม ขอให้คุณมาพบผมเผื่อผมจะช่วยได้ Whatever you do, I’ll always love you.
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ผมก็ยังรักคุณเสมอ
(3) whichever
whichever มีความหมายเดียวกับ whatever แต่เวลาใช้คำนี้ จะใช้ หน้าคำนามเป็น whichever + noun
ตัวอย่าง
Whichever day you come, we’ll be pleased to see you.
ไม่ว่าคุณจะมาวันไหนก็ตาม เราก็ยินดีที่จะพบคุณ
I’ll take whichever tent you’re not using.
ผมเอาเต้นท์ไหนก็ได้ครับที่คุณไม่ใช้
(4) whenever
whenever มีความหมายว่า no matter when; any time when แปลว่า ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม
ตัวอย่าง
You can phone me whenever you like.
คุณโทรศัพท์มาหาผมเวลาไหนก็ได้ที่คุณต้องการ
Whenever you come, you’ll be welcome.
ไม่ว่าคุณจะมาเวลาไหน คุณก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดี
(5) wherever
wherever มีความหมายว่า no matter where แปลว่า ไม่ว่าที่
ไหนก็ตาม
ตัวอย่าง
Wherever you go, I’ll go with you.
ไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตาม ผมก็จะไปกันคุณ
We found the people friendly wherever we went.
เราพบผู้คน แสดงความเป็นมิตรไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตาม
(6) however
คำว่า however มีหลายความหมาย คือ
1. หมายถึง in whatever way; no matter how แปลว่า ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตาม
ตัวอย่าง
However you travel, it’ll take you at least two days.
ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยวิธีใดก็ตาม ก็จะต้องใช้เวลา 2 วัน
2. ถ้าหาก however + adjective/adverb หมายถึง even if …. very; it doesn’t matter how แปลว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ตามโครงสร้างของ clause ในกรณีนี้จะเป็น
however + adjective/adverb + subject + verb
ตัวอย่าง
However rich people are, they always want more.
It doesn’t matter how rich people are, they always want more. ไม่ว่าคนเหล่านี้จะรวยมากมายก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังต้องการรวยมากขึ้นไปอีก
หมายเหตุ  โปรดอย่าเข้าใจสับสนระหว่างการใช้ however เป็นตัวเชื่อม กับใช้ however เป็น adverb ถ้าหากใช้ however ในหน้าที่ adverb (กริยาวิเศษณ์) จะหมายถึง but; on the other hand แปลว่า “แต่, ในทางตรงกันข้าม”
ตัวอย่าง
I feel a bit tired. However, it’s probably just the weather.
ผมรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อย แต่อาจจะเป็นเพราะอากาศก็ได้
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 4,170 times, 4 visits today)