หลักการใช้ ELICIT, ILLICIT, EMIGRATE and IMMIGRATE

ELICIT and ILLICIT
ทั้ง elicit V. และ illicit adj. ออกเสียงเหมือนกันคือ อิล-ลิ-ซิท มีความ หมายต่างกันดังนี้
elicit ทำหน้าที่กริยา หมายถึง to draw out ; to cause to come out แปลว่า ล้วง (เอาความจริงออกมา)
ตัวอย่าง
I have elicited from him the fact that he is married.
ดิฉันได้ล้วงเอาความจริงจากเขาจนได้ความว่าเขามีภรรยาแล้ว
You can elicit much information from these data.
คุณสามารถจะค้นหาข้อมูลได้มากมายจากข้อมูลเหล่านี้
ส่วน illicit ทำหน้าที่คุณศัพท์ หมายถึง unlawful ; improper แปลว่า เถื่อน, ลักลอบ, ผิดกฎหมาย, ไม่เหมาะสม
ตัวอย่าง
There were nine tons of illicit opium.
มีฝิ่นเถื่อนอยู่ 9 ตัน
Illicit love is sweet.
รักแบบลักลอบย่อมหอมหวาน
EMIGRATE and IMMIGRATE
emigrate (เอมิเกรท) และ immigrate (อิมมิเกรท) เป็น verb มีความหมายดังนี้
emigrate หมายถึง to leave one’s own country in order to go and live in another แปลว่า อพยพออกจากประเทศหนึ่งไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง
ตัวอย่าง
These people are going to emigrate from their country to the U.S.
ประชาชนเหล่านี้จะอพยพออกจากประเทศของตนเองไปอยู่สหรัฐอเมริกา
สำหรับ noun ของคำว่า emigrate คือ emigration การอพยพออกจากประเทศไปอยู่ประเทศอื่น emigrant คนที่อพยพออกจากประเทศไปอยู่ประเทศอื่น
มีคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งคือ emigre’ (เอมิเกร) n. เป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง a person who leaves his own country usually for political reasons แปลว่า คนที่อพยพออกจากประเทศของตนโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาทางด้านการเมือง
immigrate หมายถึง to come into a country to make one’s life and home there แปลว่า อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศหนึ่ง
ตัวอย่าง
The refugees immigrate into Canada, which is their third country.
พวกผู้อพยพได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่สามสำหรับ noun ของคำว่า immigrate คือ immigration การอพยพเข้ามา ตั้งรกรากอยู่ในประเทศหนึ่ง immigrant คนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศหนึ่ง
มีคำที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง immigrate คือ immigration division กองตรวจคนเข้าเมือง immigration officer พนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,350 times, 1 visits today)