หลักการใช้ EARLY and SOON ในภาษาอังกฤษ

early (เออร์-ลิ) adj., adv. และ soon (ซูน) adv. มีความหมาย และหลักการใช้ดังนี้
1. early หมายถึง near to the beginning of a period of time; sooner than usual or than others แปลว่า ใกล้จะถึงตอนเริ่มต้น, เร็วกว่าที่กำหนด
ตัวอย่าง
He arrived early and had to wait for the others.
เขามาถึงก่อนเวลาที่กำหนด จึงต้องรอคนอื่นๆ
He was bom during the early part of the present century.
เขาเกิดในช่วงต้นของศตวรรษปัจจุบัน
She died an early death.
เธอตายก่อนเวลาอันสมควร
It’s better to be too early than too late.
มาเช้าดีกว่ามาสาย
2. soon หมายถึง not long after the present time; in a short time. แปลว่า “ในไม่ช้า” เน้นช่วงระยะเวลาหรือเหตุการณ์หลังจากที่กำหนดไว้
He soon arrived.
ในไม่ช้า เขาก็มาถึง
He came soon after the gate was closed.
หลังจากที่ปิดประตูได้แผล็บเดียว เขาก็มาถึง
We shall be home quite soon now.
อีกไม่ช้า เราก็จะถึงบ้าน
ในกรณีประโยคที่เราพบใช้ no sooner … than จะหมายถึง immediately when or after แปลว่า ในทันทีที่, ทันทีหลังจาก
ตัวอย่าง
No sooner said than done.
พอพูดเสร็จ ก็ทำเสร็จ
No sooner had he arrived home than he was asked to start on another journey.
พอมาถึงบ้าน เขาก็ได้รับการขอร้องให้ออกเดินทางต่อไปทันที
หมายเหตุ
ก. เราใช้ early เมื่อหมายถึง ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ ส่วน soon ใช้เพื่อหมายถึงหลังช่วงเวลาที่กำหนดเล็กน้อย
ข. เมื่อพูดถึง soon ไปแล้วว่าหมายถึงอะไร ใช้อย่างไร อีกคำหนึ่งที่มีความหมายดูเหมือนจะใกล้เคียงกับ soon ก็คือ quick แต่หลักการใช้ต่างกัน กล่าวคือ soon ใช้กับเวลาเท่านั้น ส่วน quick จะใช้กับเวลาหรือระยะทาง
ตัวอย่าง
Misfortune come in quick succession.
โชคร้ายติดตามกันมาอย่างรวดเร็ว
Be quick about it!
เร็วเข้า
ค. มีถ้อยคำที่น่าสนใจเกี่ยวกับ quick ได้แก่ quick bread ขนมปังชนิด ไม่หมัก quick-change artiste คนแสดงละครสลับฉากหรือเต้นรำที่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไวชั่วอึดใจเดียว quick rice ข้าวที่นึ่งไว้แล้ว สามารถอุ่นรับประทานได้ทันที quick sand ทรายดูด และ quick-lunch ร้านขายอาหารเบาๆ สำหรับมื้อกลางวัน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 11,135 times, 15 visits today)