หลักการใช้ Double conjunctionsในภาษาอังกฤษ

double conjunctions (ดับเบิล คอนจังเชิ่นสฺ) เป็นคำเชื่อมที่ใช้คู่กัน คำเชื่อมประเภทนี้มี and, or, but และ nor รวมอยู่ด้วย ได้แก่
both … and …          either … or …            not … but …
neither … nor …     not only … but (also) …    if … then ….
1. both … and … = ทั้ง … และ …
ในช่องว่างหลัง both และ and เป็นคำหรือกลุ่มคำประเภทเดียวกัน เช่น นาม กับนาม กริยากับกริยา คุณศัพท์กับคุณศัพท์ วิเศษณ์กับวิเศษณ์ เป็นต้น
ตัวอย่าง
My mother was bom in Bangkok. (1)
My mother’s sister was bom in Bangkok. (2)
(1) + (2)→ Both my mother and her sister were bom in Bangkok.
แม่ของดิฉันและน้องสาวของเธอเกิดในกรุงเทพฯ
The cat family includes lions. (1)
The cat family includes tigers. (2)
(1) + (2)→ The cat family includes both lions and tigers.
สัตว์ตระกูลแมว ได้แก่ สิงโตและเสือ
2. either … or … = เลือกอันนี้… หรืออันนั้นก็ได้
ในช่องว่างหลัง either และ or เป็นคำหรือกลุ่มคำประเภทเดียวกัน ดังเช่นที่เอ่ยมาในข้อ 1
ตัวอย่าง
You can choose an ice-cream. (1)
You can choose a cake. (2)
(1) + (2)→ You can choose either an ice-cream or a cake.
คุณเลือกไอศกรีมหรือเค้กก็ได้
3. not….but …..= ไม่….แต่……   
ในช่องว่างหลัง not และ but เป็นคำหรือกลุ่มคำประเภทเดียวกัน ดังเช่นที่เอ่ยมาในข้อ 1 โดยที่สิ่งหนึ่งแทนที่อีกสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่าง
We are not leaving this week. (1)
We are leaving next week. (2)
(1) + (2) → We are leaving not this week, but next week.
เรายังไม่ไปสัปดาห์นี้ แต่จะไปสัปดาห์หน้า
We are not the players. (1)
We are the supporters. (2)
(1) + (2) → We are not the players, but the supporters.
พวกเราไม่ใช่ผู้เล่น แต่เป็นผู้สนับสนุน
4. not only … but (also) … = ไม่เพียง… แต่ยัง …
ใช้เพิ่มใจความ หรือสิ่งหนึ่งรวมกับอีกสิ่งหนึ่ง มักนิยมใช้เพื่อการเน้นย้ำ
(emphatic) ทั้งนี้หลัง but อาจจะใส่คำว่า also ด้วยก็ได้
ตัวอย่าง
Somsri is beautiful. (1)
Somsri is a great actress. (2)
(1) + (2) → Somsri is not only beautiful, but (also) a great actress.
สมศรีไม่เพียงแต่สวยเท่านั้น แต่ยังเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่
ในกรณีที่ Not only ถูกวางไว้หน้าประโยค จะต้องใช้โครงสร้างหลัง Not only ดังนี้ คือ
Not only + helping verb + subject …
The television is boring. (1)
The television wastes time. (2)
(1) + (2) → Not only is the television boring, but it wastes time. โทรทัศน์ไม่เพียงแต่จะน่าเบื่อ แต่ยังทำให้เสียเวลาด้วย
The weather was hot. (1)
The weather was dry. (2)
(1) + (2) → Not only was the weather hot, but dry.
อากาศไม่เพียงแต่จะร้อน แต่ยังแห้งด้วย
5. neither … not… = ไม่…ไม่…
ใช้เชื่อมเพื่อรวมใจความหรือความคิดที่เป็นเชิงลบทั้งคู่ นิยมใช้เพื่อการเน้นยํ้า (emphatic)
ตัวอย่าง
Noree is not beautiful. (1)
Noree is not clever. (2)
(1) + (2)→ Noree is neither beautiful nor clever.
โนรีทั้งไม่สวยและไม่ฉลาด
Somsak didn’t want a child. (1)
Noree didn’t want a child. (2)
(1)+ (2) → Neither Somsak nor Noree wanted a child.
ทั้งสมศักดิ์และโนรี ไม่ต้องการมีลูกด้วยกันทั้งคู่
6. if… then … = ถ้า … ก็จะ …
ใช้เชื่อมข้อความเพื่อแสดงเงื่อนไขหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่ง ข้อความที่เริ่มต้นด้วย if เป็นเงื่อนไข (condition) ส่วนข้อความที่เริ่มด้วย then เป็นผลลัพธ์ (result)
ตัวอย่าง
If you hate violence, then you must hate war.
ถ้าคุณเกลียดความรุนแรง คุณก็จะต้องเกลียดสงคราม
If the law has been violated, then the police must take action.
ถ้ากฎหมายถูกละเมิด ตำรวจก็จะต้องจัดการ (ผู้ละเมิดกฎหมาย)
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 43,954 times, 1 visits today)