หลักการใช้ Contrast ในภาษาอังกฤษ

contrast (คอน-ทราสทฺ) หมายถึง “การขัดแย้งกัน” กล่าวคือ ข้อความหนึ่งขัดแย้งกับอีกข้อความหนึ่ง ดังนี้
หลักการใช้
1. but/yet (แต่) ใช้เชื่อมข้อความแรก กับข้อความหลังที่แย้งกัน เข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียว
ตัวอย่าง
This week the weather is good, but last week it was bad.
สัปดาห์นี้อากาศดี แต่สัปดาห์ที่แล้วอากาศไม่ดี
Somsri’s husband is ugly, yet she loves him.
สามีของสมศรีหน้าตาน่าเกลียด แต่เธอก็รักเขา
2. in spite of หรีอ despite (แม้ว่า) ใช้เชื่อมข้อความที่แย้งกันโดย โครงสร้างหลังคำหรือวลีทั้งสองนี้จะต้องเป็นนามวลีเสมอ ดังนี้
in spite of/despite + noun phrase
เช่น ประโยค            นามวลี
He was guilty.              his guilty
I know Bangkok.        my knowing Bangkok
ตัวอย่าง
Although I knew Bangkok, I got lost.
=Despite knowing Bangkok, I got lost.
In spite of knowing Bangkok, I got lost
แม้ว่าจะรู้จักกรุงเทพฯ แต่ผมก็หลงทาง
He passed the exam, even though he was lazy.
= He passed the exam despite his laziness.
He passed the exam in spite of his laziness
เขาสอบผ่าน แม้ว่าเขาจะขี้กียจ
3. although / though / even though (แม้ว่า) ใช้เชื่อมข้อความ 2 อัน ที่มีใจความแย้งกัน กล่าวคือทั้ง 3 คำ (หรือวลี) นี้ จะตามด้วย clause
Although clause
Though clause
even though clause
I will criticize her, even though she is my friend.
ผมจะวิจารณ์เธอ แม้ว่าเธอจะเป็นเพื่อนของผม
He went out, although it was raining hard.
เขาออกไปข้างนอก แม้ว่าฝนจะตก
Though he failed the exam, he tried again.
แม้ว่าเขาจะสอบไม่ผ่าน เขาก็พยายามอีก
4. even so/ however / still yet / nevertheless / none the less / all the same (แต่, แต่ถึงกระนั้น) ใช้เชื่อม clauses ที่มีใจความขัดแย้งกัน เข้าด้วยกัน
ตัวอย่าง
Somsak has little money. Nevertheless, he and Malee are
Somsak has little money. None the less, going to get married. สมศักดิ์มีเงินน้อย แต่เขาและมาลีก็จะแต่งงานกัน
They haven’t eaten for days, yet they look healthy.
พวกเขาไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันแล้ว แต่ก็ยังดูสุขภาพดี
The weather was terrible. AH the same, we all managed to
go camping.
อากาศแย่มาก แต่ถึงกระนั้น เราทุกคนก็เตรียมการที่จะไปตั้งแค้มป์ Somsak was lazy; however, he passed the exam.
สมศักดิ์ขี้เกียจ แต่เขาก็สอบผ่าน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 15,793 times, 2 visits today)