หลักการใช้ Conjunction ในภาษาอังกฤษ

Conjunction (คอนจังเชิ่น) คือ คำหรือวลีที่ใช้ทำหน้าที่เชื่อมความ หน้าที่หลักของคำประเภทนี้คือการเชื่อมโยง (link) ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ Coordinating conjunctions และ Subordinating conjunc¬tions ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. Coordinating conjunctions (โคออดิเนทิ่ง คอนจังเชิ่นสฺ) ใช้เชื่อม main clauses ที่มีความสำคัญทัดเทียมกัน (equal value) ให้เป็น 1 ประโยค เรียกว่า Coordination (โคออดิเนเชิ่น) ดังนี้
main clause    coordinating conjunction         main clause
เช่น     The sun shone     and            everyone felt happy.
ตารางที่แสดงต่อไปนี้ ประกอบด้วย coordinating conjunctions ที่เป็นคำเดี่ยว (simple coordinating conjunctions) และที่เป็นคำคู่ (double coordinating conjunctions) รวมทั้งความหมายหรือหน้าที่ (meaning or function) ที่คำเชื่อมเหล่านี้ชี้แสดง

Conjunction
ตัวอย่าง
and = และ
It was a lovely morning and there was not much traffic on the road.
เช้านี้อากาสดี และรถราก็ไม่ค่อยมาก
He turned out the light and went to bed.
เขาดับไฟและเข้านอน
both … and = ทั้ง … และ
Malee both built and endowed the hospital.
มาลีทั้งสร้างและบริจาคเงินให้โรงพยาบาล
It was both cold and wet.
มันทั้งหนาวและชื้นแฉะ
not only … but (also) = ไม่เพียง … แต่ยัง
The weather was not only hot but also dry.
อากาศไม่เพียงแต่ร้อน แต่ยังแห้งแล้งด้วย
He not only loves her but also gives her much money.
เขาไม่เพียงแต่รักเธอ แต่ยังให้เงินก้อนใหญ่แก่เธอด้วย
or = หรือ
I don’t know when he left home or why he did that.
ผมไม่ทราบว่าเขาออกจากบ้านไปเมื่อไร หรือทำไมเขาจึงทำเช่นนั้น
This hair cream may be used by men or women.
ครีมทาผมนี้อาจจะใช้ได้ทั้งชายหรือหญิง
either … or = ไม่ว่าจะ … หรือ
We can eat either meat or pork.
เราทานได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมู
I can’t eat either meat or pork.
ผมทาน ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมู
but = แต่
It is a fast car but it is too small.
มันเป็นรถยนต์ที่วิ่งเร็ว แต่มีขนาดเล็กเกินไป
I don’t want to go to the party but I suppose I must.
ผมไม่อยากจะไปงานเลี้ยง แต่ก็ต้องไป
not… but = ไม่ … แต่
He is not small but coward.
เขาตัวไม่เล็ก แต่ขี้ขลาด
This car is not big but looks nice.
รถยนต์คันนี้ไม่ใหญ่ แต่ดูสวย
nor = ไม่
She doesn’t love ghost stories, and nor does he.
เธอไม่ชอบอ่านเรื่องผี และเขาก็ไม่ชอบเช่นกัน
neither … nor = ไม่ … ไม่
I will neither obey you nor leave this house.
ผมจะไม่เชื่อฟังคุณ และก็จะไม่ยอมออกจากบ้านหลังนี้
The play is neither funny nor interesting.
ละครเรื่องนั้นไม่สนุกและก็ไม่น่าสนใจ
2. Subordinating conjunctions (ซับออดิเนทิ่ง คอนจังเชินสฺ) ใช้เชื่อมประโยครอง (subordinate clause) เข้ากับประโยคหลัก (main clause) ให้เป็น 1 ประโยค เรียกว่า Subordination (ซับออดิเนเชิ่น) ดังนี้

Conjunction1
ตารางที่แสดงต่อไปนี้ ประกอบด้วย subordinating conjunctions ที่เป็นคำเดี่ยว (simple subordinating conjunctions) คำคู่ (double subordinating conjunctions) และคำเชื่อม 2-3 คำ (2- or 3- words conjunctions) รวมทั้งความหมายหรือหน้าที่ (meaning or function) ที่คำเชื่อมเหล่านี้เแสดง

Conjunction2

Conjunction3
ตัวอย่าง
as, like = เหมือน, คล้ายกัน
Malee loved singing as a child.
มาลีชอบร้องเพลงเหมือนเด็ก
Like me, you are too young to have a boyfriend.
ก็เหมือนฉันนั่นแหละ เธอยังเด็กเกินไปที่จะมีเพื่อนชาย
as … as = เท่ากัน, พอๆ กัน
You are as old as I.
คุณอายุเท่าๆ กับผม
This car is not as new as that one.
รถยนต์คันนี้ไม่ใหม่พอๆ กับคันนั้น
as if, as though = ราวกับว่า
He burst into a high-pitched laugh, as if he’d said something funny.
เขาหัวเราะก๊าก ราวกับว่าเขาได้พูดเรื่องตลกออกมา
He looked at me as though I were mad.
เขามองผมราวกับว่าผมเป็นคนบ้า
if = ถ้า // unless = ถ้า … ไม่
If I were you. I would go to see the doctor.
ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะไปหาหมอ
You will miss the show unless you hurry.
คุณจะพสาดชมการแสดง ถ้าคุณไม่รีบ
seeing that / provided that / supposing that/so long as = ถ้า
I don’t mind his coming with us, provided that he pays for his own meals.
ผมไม่ว่าอะไรที่เขาจะมากับเรา ถ้าหากเขายอมจ่ายเงินค่าอาหารเอง
though / although / while / whereas / even though = แม้ว่า Although the car is old, it still runs well.
แม้ว่ารถยนต์จะเก่า แต่มันยังวิ่งดี
I can still remember, even though it was so long ago.
ผมยังจำได้ แม้ว่ามันจะผ่าน ไปนานแล้ว
where / wherever = ที่ใดก็ตาม
If you could go wherever you wanted to in the world, where would you go?
ถ้าคุณสามารถจะไปที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการจะไปในโลกนี้คุณจะไปไหน

so that / in order that = เพื่อว่า
We water the flowers every evening so that they may not die.
เรารดนํ้าต้นดอกไม้ทุกเย็น เพื่อว่ามันจะได้ไม่ตาย
rather than / sooner than = ชอบ/อยากจะ … มากกว่า
I would sooner read than watch TV.
ผมอยากจะอ่านหนังสือมากกว่าดูโทรทัศน์
Because/as/since=เนื่องจาก, เพราะว่า
He didn’t go to school because he was sick.
เขาไม่ไปโรงเรียนเนื่องจากเขาป่วย
so that / such that = เป็นผลทำให้
True friendship is such that friends should never refuse to help one another.
มิตรภาพที่แท้จริงเป็นผลทำให้เพื่อนไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือกัน
whether / if = ใช่หรือไม่, หรือเปล่า
I asked whether that man was a criminal.
ผมถามว่าชายคนนั้นเป็นอาชญากรใช่หรือไม่
I wondered if you would like to come with us.
ผมอยากจะทราบว่า คุณจะมากับเราหรือเปล่า
when / whenever = เมื่อ, เมื่อใดก็ตาม
Come and see me whenever you need some help.
จงมาหาผม เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือ
while / as = ในขณะที่
While I was taking a bath, the telephone rang.
ในขณะที่ผมกำลังอาบน้ำ โทรศัพท์ได้ดังขึ้น
now (that) = ตอนนี้
Now that she’s found him, she’ll never let him go.
ตอนนี้เธอได้พบเขาแล้ว เธอจะไม่ปล่อยให้เขาจากไปอีก
before = ก่อน, until/till = จนกระทั่ง, จนกว่า
You will get free education until you are 16.
คุณจะได้รับการศึกษาแบบให้เปล่า จนกว่าคุณจะอายุ 16 ปี
Can I see you before noon?
ผมขอพบคุณก่อนเที่ยงวันได้ไหม
after = หลังจาก, since = ตั้งแต่
He was ill after the meal.
เขาป่วยหลังจากทานอาหารเสร็จ
I have lived here since 1995.
ผมได้อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 1995.
once / whereupon / when = ตั้งแต่ครั้ง, เมื่อ
His company was shut down, whereupon he returned to Bangkok.
บริษัทของเขาได้ถูกปิด ตั้งแต่ครั้งที่เขากลับมากรุงเทพฯ
the… the … → หลัง the ตามด้วย comparative adjective form (แสดงการรับทอดกัน)
The sooner, the better.
ยิ่งเร็ว ยิ่งดี
The more you eat, the fatter you will be
ยิ่งคุณกินมากเท่าใด คุณก็ยิ่งจะอ้วนขึ้นเท่านั้น
The more I see him, the less I like him.
ยิ่งดิฉันเห็นเขามากเท่าใด ดิฉันก็ยิ่งชอบเขาน้อยลงเท่านั้น
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 39,429 times, 3 visits today)