หลักการใช้ Compound of some, any, no and every

Compound (คอมพาวดฺ) หมายถืง “คำผสม” มีหลายลักษณะ สำหรับในที่นี้จะขอกล่าวถึงคำผสมอันเกิดจาก some (ซัม) any (เอนิ) no (โน) และ every (เอฟๅริ) ได้แก่
somebody    anybody    nobody    everybody
someone        anyone    no one    everyone
something    anything    nothing    everything
somewhere    anywhere    nowhere    everywhere
ตัวอย่าง
There’s somebody in the room.
มีบางคนอยู่ในห้อง
There isn’t anybody in the room.
ไม่มีใครอยู่ในห้อง
There’s nowhere to sit down in the room.
ไม่มีที่นั่งเลยในห้อง
ความแตกต่างระหว่างการใช้ somebody, someone, something, somewhere และ anybody, anyone, anything, anywhere ก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างการใช้ some และ any กล่าวคือปกติใช้ some ในประโยคบอกเล่า (affirmative sentences) ส่วน any ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ (question and negative sentences)
แต่ในบางกรณีที่เป็นการขอร้อง (requests) และการเสนอหรือยื่นให้ (offers) เราก็ใช้ somebody, someone, something, somewhere ได้
ตัวอย่าง
There’s somebody at the door. (Affirmative)
มีบางคนอยู่ที่ประตู
There isn’t anybody at the door. (Negative)
ไม่มีคนอยู่ที่ประตู
Is there anybody at the door? (Question)
มีคนอยู่ที่ประตูหรือเปล่า
Can somebody help me? (Request)
ใครก็ได้ช่วยผมหน่อยได้ไหม
Would you like something to eat? (Offer)
คุณอยากทานอะไรบ้างไหม
คำผสมเหล่านี้ที่ลงท้ายด้วย -body หรีอ -one เมื่อใช้กับคนจะมีความหมายอย่างเดียวกัน
ตัวอย่าง
Nobody lives in that house.
= No one lives in that house.
ไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น
Everybody likes Susan.
= Everyone likes Susan.
ทุกคนชอบซูซาน
สำหรับคำผสมที่ลงท้ายด้วย -thing ได้แก่ something, anything, nothing นั้นใช้สำหรับสิ่งของ (things)
ตัวอย่าง
There’s something under the chair.
มีบางสิ่งอยู่ใต้เก้าอี้
You look worried. Is anything wrong?
ดูคุณท่าทางวิตก มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ส่วนคำผสมที่ลงท้ายด้วย -where ใช้กับสถานที่ (places)
ตัวอย่าง
We can’t go shopping now. Everywhere is closed.
ตอนนี้เราไปจับจ่ายไม่ได้ ทุกที่ปิด
Would you like to go somewhere else?
คุณอยากจากไปไหนอีกไหม
คำกริยาหลังคำผสมที่ใช้ในตำแหน่งประธานดังกล่าวมาข้างต้น เมื่ออยู่ในรูป Present simple จะต้องเป็นรูปเอกพจน์ (singular) เสมอ
ตัวอย่าง
Everything here is expensive.
ทุกอย่างที่นี่ราคาแพง
Is anybody outside?
มีใครอยู่ข้างนอกไหม
No one knows how to start the engine.
ไม่มีใครรู้วิรีการสตาร์ทเครื่องยนต์
หลังคำผสมที่ลงท้ายด้วย -one หรือ -body จะใช้สรรพนาม they (ภาคประธาน) them (ภาคกรรม) หรือ their (ภาคแสดงการเป็นเจ้าของ) แทน ถึงแม้ว่าคำกริยา (verb) ในประโยคจะเป็นรูปเอกพจน์ก็ตาม
ตัวอย่าง
Everyone is having their lunch.
ทุกคนกำลังรับประทานอาหารกลางวันของพากเขา
Nobody wants to have their coffee yet.
ยังไม่มีใครต้องการดื่มกาแฟของพวกเขาเลย
อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้สรรพนาม he, she, him, her, his ฯลฯ กับคำว่า someone หรือ somebody เมื่อเราทราบเพศของบุคคลคนนั้นแน่นอน
ตัวอย่าง
Someone forgot her handbag behind. หรือ
Someone forgot their handbag behind.
มีบางคนลืมกระเป๋าถือไว้ข้างหลัง
หลังคำผสมดังกล่าวมา หากมีคำกริยาตามโดยที่คำผสมเหล่านี้มีได้อยู่ในตำแหน่งประธานของประโยคให้ใช้รูป “to + V1”
ตัวอย่าง
I’ve got nowhere to sleep.
ฉันหาที่นอนไม่ได้เลย
I would like something to drink.
ฉันอยากดื่มอะไรบ้าง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 18,290 times, 5 visits today)