หลักการใช้ Comparison of Adjectivesในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ที่สำคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคำคุณศัพท์ก็คือ comparison (คอมแพริเซิ่น) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “การเปรียบเทียบ” สามารถจำแนกได้ 2 ระดับคือ
1. Comparative adjectives
2. Superlative adjectives
Comparative adjectives (คอมแพราทิฟวฺ แอ็ดเจ็กทิฟสฺ) หมายถึง “คุณศัพท์ขั้นกว่า” แสดงความหมายว่า มากกว่า/น้อยกว่า ส่วน Superlative adjectives (ซูเพอลาทิฟวฺ แอ็ดเจ็กทิฟสฺ) หมายถึง “คุณศัพท์ขั้นสุด” แสดงความหมายมากที่สุด/น้อยที่สุด คุณศัพท์ทั้งสองแบบนี้พอจะสรุปรูปของคำได้ดังนี้
1. คุณศัพท์พยางค์เดียว (one-syllable adjectives)
เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์ประเภทนี้ให้เป็น comparative adjectives และ superlative adjectives ให้เติม -er และ -est ท้ายคำคุณศัพท์นั้นตามลำดับ เช่น
Adjectives         Comparative         Superlative
small                           smaller                             smallest
cheap                          cheaper                           cheapest
young                         younger                           youngest
long                             longer                               longest
big                                bigger                               biggest
high                             higher                               highest
low                               lower                                lowest
short                           shorter                             shortest
dim                              dimmer                            dimmest
glad                             gladder                             gladdest
fair                              fairer                                 fairest
ตัวอย่าง
Mount Manaslu is the lowest mountain.
ภูเขามานาสลูเป็นภูเขาที่ต่ำที่สุด
Mount Kangchenjunga is higher than Mount Manaslu.
ภูเขากังเจนจังก้าสูงกว่าภูเขามานาสลู
Mount Kangchenjunga is higher than Mount Manaslu, but lower than Mount Everest.
ภูเขากังเจนจังก้าสูงกว่าภูเขามานาสลู แต่ต่ำกว่าภูเขาเอเวอเรสต์
Mount Everest is the highest mountain.
ภูเขาเอเวอเรสต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุด
2. คุณศัพท์สองพยางค์ (two-syllable adjectives)
คำคุณศัพท์บางคำที่มีสองพยางค์ เมื่อต้องการทำให้เป็น comparative adjectives และ superlative adjectives ให้เติม -er และ -est ท้ายคำ คุณศัพท์นั้นตามลำดับ เช่น
Adjectives         Comparative         Superlative
quiet                            quieter                              quietest
clever                         cleverer                            cleverest
noble                           nobler                               noblest
ตัวอย่าง
This room is quieter than that one.
ห้องนี้เงียบกว่าห้องนั้น
Malee is the cleverest of all the students.
มาลีเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในจำนวนเด็กนักเรียนทุกคน
คุณศัพท์สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย “consonant + y” (พยัญชนะ + y) ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -er เมื่อเป็น comparative adjectives และเติม -est เมื่อเป็น superlative adjectives เช่น
Adjectives         Comparative         Superlative
funny                           funnier                            funniest
easy                              easier                               easiest
jolly                              jollier                               jolliest
friendly                      friendlier                        friendliest
hungry                       hungrier                          hungriest
happy                         happier                            happiest
muddy                       muddier                          muddiest
handy                         handier                           handiest
messy                         messier                           messiest
ตัวอย่าง
Riding a bicycle is easier than driving a car.
การขี่จักรยานง่ายกว่าการขับรถยนต์
He has a happier life than she is.
เขามีชีวิตที่สุขสบายกว่าเธอ
Asian people are friendlier than Europeans.
ชาวเอเชียเป็นมิตรกว่าชาวยุโรป
คุณศัพท์สองพยางค์บางคำ เมื่อเป็น comparative adjectives และ superlative adjectives มีได้ 2 รูป กล่าวคือ เติม -er ท้ายคุณศัพท์หรือเติม more หน้าคุณศัพท์ และเติม -est ท้ายคุณศัพท์ หรือเติม most หน้าคุณศัพท์นั้นๆ ตามลำดับ เช่น
หมายเหตุ     more (มากกว่า)     ตรงข้ามกับ    less (น้อยกว่า)
most (มากที่สุด)     “    ”         least (น้อยที่สุด)
Adjectives             Comparative         Superlative
common (ธรรมดา)     commoner                     commonest
more common             most common
cruel (โหดร้าย)             crueller                           cruellest
more cruel                     most cruel
gentle (นิ่มนวล)            gentler                             gentlest
more gentle                   most gentle
handsome (หล่อ)         handsomer                    handsomest
more handsome          most handsome
likely (มีแนวโน้ม)         likelier                            likeliest
more likely                   most likely
mature (เป็นผู้ใหญ่)     maturer                         maturest
more mature               most mature
narrow (แคบ)                narrower                       narrowest
more narrow               most narrow
obscure (ไม่แจ่มชัด)    obscurer                       obscurest
more obscure              most obscure
pleasant (น่ารื่นรมย์)    pleasanter                      pleasantest
more pleasant              most pleasant
polite (สุภาพ)               politer                             politest
more polite                    most polite
remote (ไกล)               remoter                           remotest
more remote                 most remote
shallow (ตื้น)                shallower                        shallowest
more shallow                 most shallow
simple (เรียบง่าย)       simpler                             simplest
more simple                   most simple

stupid (โง่)                   stupider                             stupidest
more stupid                     most stupid
subtle (เด่นชัด)            subtler                              subtlest
more subtle                     most subtle
ตัวอย่าง
Life in the country is simpler than life in the city.
ชีวิตในชนบทเรียบง่ายกว่าชีวิตในเมือง
Exposure to sunlight is one of the most common causes of cancer.
การรับแสงอาทิตย์มากเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งมากที่สุดประการหนึ่ง
คุณศัพท์สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ing, -ful, -ous หรือ -ed เมื่อเป็น comparative และ superlative จะวาง more และ most ไว้หน้าคำคุณศัพท์นั้น ตามลำดับ เช่น
Adjectives                    Comparative        Superlative
precious (มีค่าหรือราคา)     more precious            most precious
advanced (ก้าวหน้า)            more advanced          most advanced
tiring (เบื่อ, เหนื่อย)              more tiring                  most tiring
cheerful (ร่าเริงแจ่มใส)       more cheerful            most cheerful
ตัวอย่าง
Technology today is more advaned than that in the past.
เทคโนโลยีปัจจุบันลํ้าหน้ากว่าเทคโนโลยีในสมัยก่อน
Teaching is less tiring than doing clerical work.
การสอนน่าเบื่อน้อยกว่าการทำงานเสมียน
3. คุณศัพท์สามพยางค์หรือมากกว่า (three-syllable adjectives or more)
คุณศัพท์ตั้งแต่สามพยางค์ขึ้นไป เมื่อเป็น comparatives และ superlatives จะวาง more และ most ไว้หน้าคุณศัพท์นั้นๆ ตามลำดับ เช่น

หมายเหตุ     more (มากกว่า) ตรงข้ามกับ     less (น้อยกว่า)
most (มากที่สุด) “    ”                 least (น้อยที่สุด)
Adjectives                 Comparative        Superlative
stupid (โง่)                          more stupid                    most stupid
interesting (น่าสนใจ)     more interesting           most interesting

popular (เป็นที่นิยม)        more popular                 most popular
important (สำศัญ)          more important             most important
extraordinary (แปลก)   more extraordinary    most extraordinary comfortable (สบาย)       more comfortable       most comfortable

convenient (สะดวก)       more convenient         most convenient

profitable (ทำกำไร)        more profitable            most profitable
sophisticated (ลํ้าหน้า)  more sophisticated     most sophisticated
ตัวอย่าง
Things are becoming more expensive these days.
สิ่งต่างๆ มีราคาแพงขึ้นทุกวันนี้
Good health is more important than money.
สุขภาพดีสำคัญกว่าเงิน
What’s the most interesting book you’ve ever read?
หนังสือเล่มใดที่น่าสนใจมากที่สุดเท่าที่คุณเคยอ่านมา
4. คุณศัพท์พิเศษ (special adjectives)
คุณศัพท์บางคำมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อทำหน้าที่ comparative adjectives และ superlative adjectives ต้องอาศัยการจำหรือใช้บ่อยๆ ได้แก่
Adjectives        Comparative         Superlative
good (ดี)                         better                                best
bad (แย่, เลว)                worse                                worst
much, many (มาก)     more                                 most
little (น้อย)                    less                                    least
far (ไกล)                        farther/further*         farthest/furthest*
old (แก่,ชรา)                 older/elder*                  oldest/eldest*
หมายเหตุ คำที่ใส่เครื่องหมาย * ใช้ต่างกันดังนี้
ก. farther และ farthest นิยมใช้เมื่อกล่าวถึงระยะทาง ส่วน further และ furthest นิยมใช้วางหน้าคำนาม คือ details และ information เช่น further details แปลว่า “รายละเอียดเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตามสามารถใช้คำทั้ง 4 กับการเปรียบเทียบระยะทางได้เช่นกัน
ข. older และ oldest ใช้แสดงการเปรียบเทียบเรื่องอายุ (age) ส่วน elder และ eldest ใช้เปรียบเทียบการเป็นพี่เป็นน้อง
ตัวอย่าง
Life in the country is worse than life in the city.
ชีวิตในชนบทแย่กว่าชีวิตในเมือง
He has a better life than she does.
เขามีชีวิตที่ดีกว่าเธอ
David is the eldest of the three boys in the family.
เดวิดเป็นพี่คนโตสุดในจำนวนพี่น้องทั้งสามคนในครอบครัว
การใช้ comparatives
1. ใช้ comparative หรือขั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง (แสดงว่าต้องมีสองสิ่งหรือสองบุคคลจะน้อยกว่านี้หรือเกินจากนี้ไม่ได้)ใช้โครงสร้าง
คุณศัพท์ + er / more + คุณศัพท์ … (than)
ตัวอย่าง
Martin is taller than Annie.
มาร์ตินสูงกว่าแอนนี
Annie is shorter than Martin.
แอนนี่เตี้ยกว่ามาร์ติน
Martin is taller.
(มาร์ตินสูงกว่า)
The white bag is bigger than the black bag.
กระเป๋าสีขาวใหญ่กว่ากระเป๋าสีดำ
The black bag is smaller than the white bag.
กระเป๋าสีดำเล็กกว่ากระเป๋าสีขาว
The white bag is bigger.
กระเป๋าสีขาวใหญ่กว่า
จะสังเกตเห็นว่า หลัง comparative adjectives มักจะตามด้วย than ดังนั้น taller than, bigger than, smaller than แต่บางครั้งก็มีการเอ่ยถึงสิ่งนั้นในเชิงการเปรียบเทียบกับอีกสิ่งที่ไม่ได้เอ่ยขึ้นมา แต่รู้ๆ กันอยู่แล้วว่าเป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งนั้น ก็เพียงแต่บอกถึงสิ่งที่ “…มากกว่า” เท่านั้นก็พอ อย่างนี้ไม่ต้องมี than กล่าวโดยสรุป พอจะเขียนโครงสร้างให้จำง่ายได้ดังนี้
NOUN 1 + comparative adjective + than + NOUN 2
หรือ
NOUN 1 /NOUN 2 + comparative adjective
(หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง “หรือ”)
ลองดูตัาอย่างเพิ่มเติม
My book is thicker than yours, (yours = your book)
หนังสือของผมหนากว่าหนังสือของคุณ
My book is thicker.
หนังสือของผมหนากว่า
Your book is thinner.
หนังสือของคุณบางกว่า
Riding a motorbike is more dangerous than driving a car.
การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อันตรายกว่าการขับรถยนต์
Riding a motorbike is more dangerous.
การขับขี่รถมอเตอร์ไซด์อันตรายกว่า
Driving a car is safer.
การขับรถยนต์ปลอดภัยกว่า
David’s kitchen is dirtier than mine.
ครัวของเดวิดสกปรกว่าครัวของผม
David’s kitchen is dirtier.
ครัวของเดวิดสกปรกกว่า
My kitchen is cleaner.
ครัวของผมสะอาดกว่า
หากต้องการเน้นปริมาณมากน้อยของ comparative adjectives ก็สามารถทำได้โดยวางคำหรือวลีดังต่อไปนี้ข้างหน้า comparative adjectives ได้แก่ (very) much, a lot, a little, a (little) bit, rather, หริอ far (= very much)
ตัวอย่าง
Ridding a motorbike is much more dangerous than driving a car.
การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อันตรายกว่าการขับรถยนต์เป็นอย่างมาก
David’s kitchen is very dirty. Mine is a little bit cleaner.
ครัวของเดวิดสกปรกมาก ครัวของผมสะอาดกว่าเล็กน้อย
อาจจะมีคำถามว่า จะวาง comparative adjectives 2 คำ ซ้อนกันโดย ไม่มีคำเชื่อมระหว่าง comparative adjectives ได้ไหม คำตอบคือ “ไม่ได้” แต่ถ้ามีคำเชื่อมระหว่าง comparative adjectives สามารถทำได้
ตัวอย่าง
X The weather is getting more colder.
/ The weather is getting colder and colder.
อากาศหนาวเย็นขึ้นๆ
X David’s kitchen is dirty, but mine is more cleaner.
/ David’s kitchen is dirty. Mine is a lot cleaner.
ครัวของเดวิดสกปรก ครัวของผมสะอาดกว่ามาก
2. ใช้ the + comparative clause, the + comparative clause เพื่อ แสดงว่าสองสิ่งนั้นผันแปรไปตามกัน ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวนี้ เรียกว่า double comparatives เนื่องจากทั้ง 2 clauses เริ่มต้นแต่ละ clause ด้วย the + comparative adjective/adverb +    ฉะนั้นจึงใช้โครงสร้าง
The + comparative clause, the + comparative clause
ตัวอย่าง
The smaller a car is, the easier it is to park.
ยิ่งรถยนต์มีขนาดเล็กลงเท่าไร ก็ยิ่งหาที่จอดได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
The colder the weather, the higher my heating bills are.
ยิ่งอากาศหนาวเย็นลงเท่าใด ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องทำความร้อนก็สูงขึ้นเท่านั้น
การใช้ superlatives
1. ใช้ superlative หรือขั้นสุด เมื่อมีการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งในจำนวนตั้งแต่สามขึ้นไป (แสดงว่า ต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3 ถึงจะใช้ superlative ได้) โดยใช้โครงสร้าง.
the + superlative adjective/the + most/least + adjective)
ตัวอย่าง
Martin is the tallest of the three children.
มาร์ตินสูงที่สุดในจำนวนเด็กทั้งสามคน
The river Danube is the shortest.
แม่น้ำดานูบสั้นที่สุด
The river Nile is the longest.
แม่นํ้าไนล์ยาวที่สุด
John’s house is the least expensive.
บ้านของจอห์นแพงน้อยที่สุด
Bill’s house is the most expensive.
บ้านของบิลแพงที่สุด
หน้า superlative adjectives อาจจะเสริมด้วยคำหรือวลีต่อไปนี้ก็ได้ คือ easily หรือ by far ทั้งนี้เพื่อให้การเน้นย้ำมากเป็นพิเศษนั่นเอง
ตัวอย่าง
The Nile is by far the longest river in the world.
แม่น้ำไนล์นับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก
What’s easily the most interesting book you’ve ever read? หนังสือที่นับว่าน่าสนใจที่สุดที่คุณเคยอ่านมาคืออะไร
ข้อสังเกต จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้ superlative adjectives ในประโยคจะต้องวางคำว่า the ข้างหน้าคุณศัพท์ขั้นสุดนั้นทุกครั้ง
เปรียบเทียบคาามเท่า (as + Adj + as)
นอกเหนือจากการเปรียบเทียบความต่างเป็น มากกว่า/น้อยกว่า และมากที่สุด/น้อยที่สุด ยังมีการเปรียบเทียบความเท่ากัน โดยใช้โครงสร้าง as + adjective + as และ ไม่เท่ากัน โดยใช้โครงสร้าง not as/so + adjective + as หรือ less + adjective + than ทั้งนี้ใช้ได้เฉพาะกับการเปรียบเทียบ 2 สิ่งเท่านั้น
ตัวอย่าง
Judy is as tall as Martin.
จูดี้สูงเท่ากับมาร์ติน
Somchai’s house is not as expensive as Wirat’s house.
บ้านของสมชายราคาไม่แพงเท่ากับบ้านของวิรัตน์
= Somchai’s house is less expensive than Wirat’s house.
บ้านของสมชายแพงน้อยกว่าบ้านของวิรัตน์
เปรียบเทียบความมากกว่า/น้อยกว่าของนาม (more/less/fewer + Noun + than)
นอกจากจะสามารถเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งหรือบุคคลสองคนที่เกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Adjectives แล้ว ยังสามารถเปรียบเทียบความมากปริมาณหรือจำนวนกว่า (more…than), น้อยปริมาณกว่า (less…than) หรือน้อยจำนวนกว่า (fewer…than) ของ Nouns ได้ด้วย โดยใช้โครงสร้าง
more + Countable/Uncountable Noun + than + Countable/ Uncountable Noun
หรีอ
fewer + Countable Noun + than + Countable Noun
หรือ
less + Uncountable Noun + than + Uncountable Noun
หมายเหตุ Countable Noun หมายถึง คำนามนับได้
Uncountable Noun หมายถึง คำนามนับไม่ได้ เครื่องหมาย/ หมายถึง “หรือ”
ตัวอย่าง
There’s more steak than chicken.
มีเนื้อสเต้กมากกว่าเนื้อไก่
There’s less chicken than steak.
มีเนื้อ ไก่น้อยกว่าเนื้อสเต้ก
There are more peaches than bananas in the bowl.
มีลูกพีชมากกว่ากล้วยในชาม
There are fewer bananas than peaches in the bowl.
มีกล้วยจำนวนน้อยกว่าลูกพีชในชาม
ดูตัวอย่างเพิ่มเติม
I eat more oranges than apples.
ผมกินส้มมากกว่าแอปเปิล
Canned food has fewer vitamins than frozen food.
อาหารกระป๋องมีวิตามินน้อยกว่าอาหารแช่แข็ง
There is less sugar than salt in this sauce.
มีนํ้าตาลน้อยกว่าเกลือในซอสชนิดนี้
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 155,191 times, 9 visits today)