หลักการใช้ CENT, SCENT, SENT, CEREAL and SERIAL

ทั้ง 3 คำนี้ออกเสียงคล้ายกันคือ “เซ็นทฺ” แต่ความหมายต่างกัน กล่าวคือ
cent n. หมายถึง the 100th part of a dollar แปลว่า “หน่วยเงินตรา ชนิดหนึ่งมีค่า 100 เซ็นต์เป็น 1 ดอลลาร์”
ตัวอย่าง
He hasn’t a cent.
เขาไม่มีเงินสักเก๊เดียว
นอกจากนี้ cent ยังอาจหมายถึง “สักนิดเดียว”
ตัวอย่าง
I don’t care a cent for him.
ฉันไม่ชอบเขาเลยสักนิดเดียว
scent n., V. หมายถึง an odor แปลว่า “กลิ่น, นํ้าหอม, ได้กลิ่น”
ตัวอย่าง 
A man should not use scent.
ผู้ชายไม่ควรใช้น้ำหอม
The dog scented game.
สุนัขได้กลิ่นสัตว์ป่า
ส่วนคำ sent มาจากกริยาว่า send-sent-sent แปลว่า “ส่ง”
ตัวอย่าง
He sent a messenger to my house.
เขาส่งคนถือหนังสือมาที่บ้านของผม
She sent words that you are not to go to her house.
เธอส่งข่าวมาห้ามมิให้คุณไปที่บ้านของเรอ
CEREAL and SERIAL
cereal และ serial ออกเสียงคล้ายกันเป็น เซีย-เรียล มีความหมายต่างกันดังนี้ คือ
cereal n. หมายถึง edible grain แปลว่า”พืชชนิดเมล็ดที่ใช้เป็นอาหาร จำพวกข้าว (ธัญญาหาร)
ตัวอย่าง
Wheat, rice, com, oats and barleys are cereals.
ข้าวสาลี, ข้าว, ข้าวโพด, ข้าโอ๊ต และข้าวบาร์เลย์ ทั้งหมดนี้เป็นพืชธัญญาหารทั้งสิ้น
serial adj., n. เมื่อเป็น adjective หมายถึง arranged in a series แปลว่า เรื่องที่ดำเนินต่อเนื่องกันเป็นตอนๆ เช่น ภาพยนตร์
ตัวอย่าง
The story is placed in serial order.
เรื่องนี้มีการดำเนินเรื่องต่อกันเป็นตอนๆ
และเมื่อทำหน้าที่เป็น noun หมายถึง publication or production in installments แปลว่า เรื่องอ่านเล่นเป็นตอนๆ
ตัวอย่าง
Most Thai magazines run at least three serials simultaneously. หนังสือวารสารไทยส่วนมากมักพิมพ์เรื่องลงให้อ่านต่อเนื่องกันเป็น 3 ตอน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 316 times, 1 visits today)