หลักการใช้ CANVAS and CANVASS

คำทั้ง 2 คำคือ canvas (แคน-เวิส) และ canvass (แคน-เวิส) ออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายแตกต่างกันคือ
(1) canvas เป็นคำนาม มีความหมายหลายอย่างได้แก่ หมายถึง a strong rough cloth used for tents, sails, bags, etc. แปลว่า “ผ้าใบ, ใบเรือ”
ตัวอย่าง
The ship is under canvas.
เรือกางใบ
เมื่อใช้ under canvas แปลว่า in tents (ในเต็นท์)
ตัวอย่าง
We lived for a month under canvas.
เราพักอยู่ในเต็นท์เป็นเวลา 1 เดือน
หมายถึง a piece of cloth used for an oil painting แปลว่า ผืนผ้าที่ ใช้วาดภาพสีนํ้ามัน
ตัวอย่าง
He expresses his feeling clearly upon his canvas.
เขาแสดงความรู้สึกของเขาให้เห็นอย่างเด่นชัดในภาพที่เขาเขียนออกมา
He painted his picture upon a wide canvas.
เขาวาดภาพของเขาลงบนผ้าใบผืนกว้าง
(2) canvass ทำหน้าที่ได้ทั้งคำกริยาและคำนาม กล่าวคือ
เมื่อเป็นกริยา หมายถึง to go through an area or to people to ask for political support or orders for one’s goods or to find out people’s opinions แปลว่า “ออกไปหาเสียงสนับสนุนทางการเมือง หรือเพื่อสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน”
ตัวอย่าง
The Labour Party has canvassed all of this town but it won’t win the election.
พรรคกรรมกรได้ออกไปหาเสียงทั่วเมือง แต่มีแนวโน้มว่าจะแพ้การเลือกตั้ง
เมื่อเป็นนาม ความหมายก็เหมือนกับคำกริยา
ตัวอย่าง
A private canvass has been conducted to ascertain public opinion in regard to the debt question.
ได้มีการออกไปสอบถามความเห็นของสาธารณชนในเรื่องปัญหาหนี้สิน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 789 times, 5 visits today)