หลักการใช้ BROKE and BY ในภาษาอังกฤษ

broke (โบรค) เป็นกริยาช่อง 2 ของ break แปลว่า แตก, หัก
ตัวอย่าง
He broke his arm.
เขาแขนหัก
The cavalry was not able to break the enemy’s line.
ทหารม้าไม่สามารถจะตีแนวข้าศึกแตก
The boy’s voice breaks at puberty.
เด็กผู้ชายจะเสียงแตกเมื่อเริ่มเป็นหนุ่ม
นอกจากนี้ broke อาจใช้เป็น adjective แปลว่า ถังแตก, ไม่มีเงินเลย
ตัวอย่าง
He is broke.
เขาถังแตก
มี slang อยู่อันหนึ่งคือ “Go for broke” นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน วงการพนัน แปลว่า “ถังแตก, หมดเนื้อหมดตัวเพราะการพนัน”
BY
By (บาย) เป็นคำบุพบท (preposition) และวิเศษณ์ (adverb) มีหลักการใช้สำคัญๆ อยู่ 4 ประการ คือ
1. by เมื่อทำหน้าที่คำบุพบทบ่งชี้สถานที่ (preposition of place) มีความหมายว่า “near, beside, next to” แปลว่า “ใกล้, ข้าง, ถัดจาก”
ตัวอย่าง 
There is a policeman standing by our car.
มีตำรวจคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรถของเรา
2. by เมื่อใช้ร่วมกับคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว (verb of motion) จะมีความหมายเช่นเดียวกับ past แปลว่า “ผ่าน”
ตัวอย่าง
The bus was going by the Hilton Hotel.
รถประจำทางแล่นผ่านโรงแรมฮิลตัน
We drove by the Mini-Siam in Pattaya.
เราขับรถผ่านเมืองจำลอง พัทยา
3. by เมื่อทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ (adverb) มีความหมายเช่นเดียวกัน กับ past (ผ่าน) โดยปกติวางอยู่ท้ายคำกริยา และจะไม่วางอยู่หน้านามวลี (noun phrase)
ตัวอย่าง
Lots of people were lining the street, hoping to see the King go by.
ผู้คนจำนวนมากยืนเรียงรายอยู่ข้างถนน เพื่อชมพระบารมีในหลวงที่เสด็จผ่านไป
Ten years had gone by since we last met.
10 ปีผ่านไป นับตั้งแต่ที่เราได้พบกันครั้งสุดท้าย
4. by เมื่อทำหน้าที่บุพบท ยังหมายถึง วิธีการ (means, method) หรือ โดยใช้เส้นทางผ่าน, ผ่านทาง (by way of, through), ออกทาง
ตัวอย่าง
This diamond was done by the latest technology.
เพชรเม็ดนี้ถูกทำขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
The thief must have left the house by the back door.
ขโมยจะต้องออกจากบ้านหลังนี้โดยออกทางประตูหลัง
5. by + means of transport หรือใช้ by กับวิธีการขนส่ง อาทิ by bus, by car, by train, by plane, by tram, by ship, by boat, by air, by bicycle, by motorbike เป็นต้น
ตัวอย่าง
I always go to work by car.
ผมไปทำงานโดยรถยนต์
Father came home by motorbike.
พ่อกลับบ้านโดยรถจักรยานยนต์
แต่ถ้าหากเป็นการเดิน จะไม่ใช้ by ต้องใช้ on คือ on foot แปลว่า “โดยการเดิน”
WRONG         Somsak goes to school by foot.
CORRECT     Somsak goes to school on foot.
6. by ยังถูกนำมาใช้ใน passive clause (clause ที่แสดงการถูกกระทำ) ซึ่งเน้นที่การกระทำ
ตัวอย่าง
ACTIVE         The Turks built this town.
พวกเติร์กได้สร้างเมืองนี้
PASSIVE         This town was built by the Turks.
เมืองนี้ถูกสร้างโดยพวกเติร์ก
7. ใช้ by ในโครงสร้าง “past participle + by + noun phrase” คำว่า past participle คือ รูปกริยาช่องที่ 3 ซึ่งเกิดจากการลดรูป “relative pronoun + verb to be” คงไว้เพียง verbg เท่านั้น หรืออาจจะตัดเหลือเฉพาะ by + noun phrase ก็ได้ แต่ต้องมีข้อแม้ว่า ข้อความข้างหน้าจะต้องเป็นประโยคสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
ตัวอย่าง
This is the novel that was written by Tolstoy.
= This is the novel written by Tolstoy.
= This is the novel by Tolstoy.
นิยายเรื่องนี้ถูกประพันธ์โดย ตอล-สตอย
That is the play that was composed by Shakespeare.
= That is the play composed by Shakespeare.
= That is the play by Shakespeare.
บทละครเรื่องนั้นถูกประพันธ์โดยเช็กสเปียร์
8. by เมื่อใช้เป็นคำบุพบทแสดงเวลา (preposition of time) จะมี ความหมายว่า “on, before” แปลว่า “ในวัน, ก่อนวัน”
ตัวอย่าง
The photograph will be ready by Monday.
The photograph will be ready on/before Monday.
รูปถ่ายจะเสร็จเรียบร้อยในวัน (หรือก่อนวันจันทร์
By the end of this year, I will have graduated from the
university.
I will have graduated from the university by the end of this year.
ผมจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนสิ้นปีนี้
=Before the end of this year, I will have graduated from
the university.
ก่อนสิ้นปีนี้ ผมจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
9. นอกจากการใช้ by ในกรณีต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังพบว่ามีการใช้ by ในสำนวน (idioms) ดังต่อไปนี้ เช่น
by hand    =    ทำด้วยมีอ
by chance/accident/mistake = โดยบังเอิญ (ไม่ได้ตั้งใจ)
by all means    =    แน่นอน (of course)
by means of    =    โดยวิธี
day by day    =    วันแล้ววันเล่า
by no means    =    ไม่เลย
by day        =    ในช่วงกลางวัน
by night        =    ในช่วงกลางคืน
not by any means    =    ไม่เลย (by no means)
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,661 times, 2 visits today)