หลักการใช้ BESIDE, BESIDES, ASIDE FROM, and APART FROM

beside (บีไซด์) prep. หมายถึง by or at the side of; alongside of แปลว่า ข้างๆ
ตัวอย่าง
She sat beside the fountain.
เธอนั่งอยู่ข้างน้ำพุ
He lived beside the stream.
เขาอาศัยอยู่ข้างลำธาร
During the entire ceremony he stood beside me.
ในระหว่างที่มีงานเฉลิมฉลองกัน เขายืนอยู่ข้างผม
besides (บีไซสฺ) prep., adv. หมายถึง in addition to ; over and above แปลว่า นอกจาก
ตัวอย่าง
Besides external difficulties, they have internal troubles.
นอกจากความยากลำบากภายนอกแล้ว เขายังมีความยุ่งยากภายในอีก She is young and beautiful, and rich besides.
เธอสาวและสวย แถมยังมั่งมีอีกด้วย
He does not know his work, whatever he may know besides.
แม้เขาจะรู้สิ่งอื่นก็ตาม แต่เขาไม่รู้งานในหน้าที่ของเขา
สำหรับ aside from มีความหมาย “นอกจาก” ใช้แทน besides ได้ แต่ในความหมายว่า “นอกเรื่อง” ใช้แทน besides ไม่ได้
ตัวอย่าง
X The speaker raised an issue aside from the point.
/ The speaker raised an, issue besides the point.
ผู้พูดยกปัญหาขึ้นมาพูดนอกเรื่อง
apart from (อะพาร์ท-ฟรอม) adv. หมายถึง in addition to แปลว่า นอกจาก มีวิธีการใช้เหมือน beside และ. aside from
ตัวอย่าง
Apart from the cost, the hat doesn’t suit me.
นอกจากราคาจะแพงแล้ว หมวกใบนั้นผมยังใส่ไม่ได้ด้วย
Apart from his poverty, he has been unfortunate.
นอกจากความจนของเขาแล้ว เขายังเคราะห์ร้ายอีกด้วย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 21,085 times, 65 visits today)