หลักการใช้ BARE and BEAR ในภาษาอังกฤษ

ทั้ง 2 คำ ออกเสียงคล้ายกัน คือ “แบล” มีความหมายต่างกันดังนี้ bare adj. หมายถึง without clothing; without trees แปลว่า “ไม่มีเสื้อผ้าหุ้มห่อ (เปลือยเปล่า), ไม่มีต้นไม้ (โกร๋น)”
ตัวอย่าง
His legs were bare.
ขาของเขาไม่มีเครื่องห่อหุ้ม
The trees are bare.
ต้นไม้โกร๋น
Children walked about with bare feet.
เด็กๆ พากันเดินไปด้วยเท้าเปล่า
หมายเหตุ : มีคำที่น่าสนใจเกี่ยวกับ bare ได้แก่ barebone, bareboned adj. ผอมจนเห็นกระดูก barefaced adj. เปิดหน้า, เปิดเผย, ปราศจาก ความอาย barefooted adj. เท้าเปล่า bareheaded adj. ศีรษะเปล่า, ไม่มีหมวก
ข้อสังเกต ในกรณีที่คำที่เริ่มต้นด้วย bare ถ้าหากไม่เติม -ed ข้างท้าย จะทำหน้าที่ adverb อาทิ barebone, barefoot, barehead แต่จะถือเป็นกฎ ตายตัวไม่ได้ สิ่งสำคัญจะต้องยึดพจนานุกรมเป็นหลัก ส่วนคำว่า bear มีความหมายและหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
1. bear V. หมายถึง “แบก, ทน, ถือ, ทิศทาง, มีบุตร”
ตัวอย่าง
He bears me on his shoulders.
เขาแบกฉันไว้บนบ่า
To bear is to conquer.
ถ้าทนได้ก็ชนะ
His misfortune bears hard upon him.
โชคร้ายของเขาเป็นภาระหนักแก่เขา
Kindly bear this letter to my wife.
โปรดถือจดหมายนี้ไปให้ภรรยาของผมด้วย
She bears him no child.
เธอไม่มีบุตรกับเขาเลย
2. bear n. หมายถึง  “หมี, คนงุ่มง่าม”
ตัวอย่าง
You can see a bear in Dusit Zoo.
คุณสามารถแลเห็นหมีในสวนสัตว์ดุสิต
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,182 times, 5 visits today)