หลักการใช้ BAD & BADLY ในภาษาอังกฤษ

Bad (แบด) เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ส่วน badly (แบด-ลิ) เป็นคำวิเศษณ์ (adverb) โดยมีคำตรงข้ามหรือมีความหมายต่างไปจาก bad คอ good ส่วน badly คือ well
หลักการใช้
1. bad (adjective) ใช้วางหน้าคำนาม (bad + noun), วางไว้หลัง verb to be, หรือวางไว้หลัง linking verb อาทิ seem, smell, feel, appear, turn, become เป็นต้น
ตัวอย่าง
The weather today is bad.
อากาศวันนี้แย่
The football match was postponed because of the bad weather.
การแข่งฟุตบอลถูกเลื่อนไปเพราะว่าอากาศไม่ดี
This soup smells bad. Don’t eat it.
ซุปถ้วยนี้กลิ่น ไม่ดีแล้ว อย่ากิน
2. bad at (แบด แอ็ท) มีความหมายว่า “ไม่เก่ง” (not able to do it well) มีความหมายตรงข้ามกับ good at (กุด แอ็ท) แปลว่า “เก่ง”
ตัวอย่าง
I am bad at mathematics.
ผมไม่เก่งคณิตศาสตร์
Are you good or bad at English?
คุณเก่งหรือไม่เก่งภาษาอังกฤษ
3. badly เป็นคำวิเศษณ์ประเภท adverb of manner (แอดเวิบ ออฟ แมน เนอะ) ซึ่งบ่งบอกกิริยาอาการ โดยมีความหมายว่า “ไม่เก่ง” และยังเป็นคำวิเศษณ์ ประเภท adverb of degree (แอดเวิบ ออฟ ดีกรี) ซึ่งบ่งบอกระดับความแรง มีความหมายว่า “มาก, แรงมาก, ร้ายแรงมาก” (very much) โดยคำว่า badly ในกรณีนี้ วางไว้หน้าคำกริยา want, need หรือวางไว้หน้าคำกริยาช่อง 3 ได้แก่ hurt, injured, wounded
ตัวอย่าง 
(1) กรณีที่เป็น adverb of manner
He plays basketball badly, but he plays football well.
เขาเล่นบาสเกตบอลไม่เก่ง แต่เล่นฟุตบอลเก่ง
(2) กรณีที่เป็น adverb of degree
Some students were badly injured in the accident.
นักเรียนบางคนได้รับบาดเจ็บร้ายแรงในอุบัติเหตุ
4. รูปขั้นกว่า (comparative) และขั้นสุด (superlative) ของ bad และ badly คือ worse (เวอส) และ worst (เวิสทฺ) ตามลำดับ
ตัวอย่าง
The weather this summer is worse than it was last year.
อากาศในฤดูร้อนนี้แย่กว่าปีที่แล้ว
I play football worse than I play basketball.
ผมเล่นฟุตบอลแย่กว่าเล่นบาสเกตบอล
Winter was the worst of all the seasons last year.
ฤดูหนาวปีที่แล้วแย่ที่สุดของทุกฤดูกาล
Somsak is the worst student in this room.
สมคักดิ์เป็นนักเรียนที่แย่ที่สุดในห้องนี้
5. คำว่า bad และ badly ไม่ได้หมายถึง ill แต่หมายถึง unpleasant (ไม่ค่อยดี, ไม่ราบรื่น) ส่วน ill นั้นหมายถึง in bad health (สุขภาพไม่ดี)
ตัวอย่าง
You look ill.
(=You look in bad health.)
ดูท่าทางคุณสุขภาพไม่ดี
The country’s economy looks bad.
(=The country’s economy looks unpleasant.)
เศรษฐกิจของประเทศดูท่าทางไม่ค่อยราบรื่น
6. เมื่อใช้ bad ในความหมายว่า “อ่อนในวิชาใดวิชาหนึ่ง” ต้องตามด้วย at
ตัวอย่าง
She is bad at mathematics.
เธออ่อนวิชาศณิตศาสตร์
He is bad at physics.
เขาอ่อนวิชาฟิสิกส์
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,700 times, 1 visits today)