หลักการใช้ AND, BUT, OR, BECAUSE, SO

and (แอนดฺ = และ), but (บัท=แต่), or (ออรฺ=หรือ), because (บิคอส=เพราะว่า) และ so (โซ=ดังนั้น) ทั้งหมดนี้เป็นคำสันธาน (conjunction คอนจังเชิ่น) ใช้เพื่อเชื่อมใจความเข้าด้วยกัน ดังนี้
1. and ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค เพื่อแสดงการเพิ่มหรือรวมเข้าด้วยกัน
ตัวยย่าง
1.1 N + and + N(N = Noun)
(i) I saw a cat.
(ii) I saw a mouse.
(i) + (ii) I saw a cat and a mouse.
ฉันเห็นแมวและหนู
1.2 V + and + V (V = Verb)
(i)  I opened the door.
(ii) I walked into the room.
(i) + (ii) I opened the door and walked into the room.
ฉันเปิดประตูและเดินเข้าไปในห้อง
1.3 Adj + and + Adj (Adj = Adjective)
(i) The flag is green.
(ii) The flag is black.
(i) + (ii) The flag is green and black.
ธงสีเขียวและดำ
1.4 S + and + S (S = Sentence)
(i)  I opened the door.
(ii) She opened the window.
(i)  + (ii) I opened the door, and she opened the window.
ฉันเปิดประตู และเธอเปิดหน้าต่าง
2. but ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค เพื่อแสดงการขัดแย้ง
ตัวอย่าง
2.1 V + but + V
(i)  I went to bed.
(ii) I couldn’t sleep.
(i)  + (ii) I went to bed but couldn’t sleep.
ฉันเข้านอนแต่นอนไม่หลับ
2.2 S + but + S
(i)  He dropped the vase.
(ii) The vase didn’t break.
(i) + (ii) He dropped the vase, but it didn’t break.
เขาทำแจกันหล่น แต่มันไม่แตก
3. or ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค เพื่อแสดงการเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวอย่าง
3.1 Adj + or + Adj
(i) Is a lemon sweet?
(ii) Is a lemon sour?
(i) + (ii) Is a lemon sweet or sour?
มะนาวหวานหรือเปรี้ยว
3.2 V + or + V
(i) I can’t sing.
(ii) I can’t play the guitar.
(i) + (ii) I can’t sing or play the guitar.
ฉันไม่สามารถร้องเพลงหรือเล่นกีต้าร์ได้
3.3 S + or + S
(i) Do we have class on Monday?
(ii) Is Monday a holiday?
(i) + (ii) Do we have class on Monday, or is Monday a holiday?
เรามีชั้นเรียนในวันจันทร์ หรือวันจันทร์เป็นวันหยุดใช่ไหม
4. because ใช้เชื่อมเพื่อแสดงเหตุผล (reason)
ตัวอย่าง
(i) I can’t play tennis.
(ii) My racket is broken.
(i) + (ii) I can’t play tennis because my racket is broken.
ฉันเล่นเทนนิสไม่ได้เพราะว่าไม้ตีหัก
(i) We’re going shopping.
(ii) We haven’t got any food.
(i) + (ii) We’re going shopping because we haven’t got any food.
เราจะไปซื้อของเพราะเราไม่มีอาหารเลย
5. so ใช้เชื่อมเพื่อแสดงผลลัพธ์ (result)
ตัวอย่าง
(i) My racket is broken.
(ii) I can’t play tennis.
(i) + (ii) My racket is broken, so I can’t play” tennis.
ไม้ตีของฉันหัก ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเล่นเทนนิสได้
(i) The room was dark.
(ii) I turned on the light.
(i) + (ii) The room was dark, so I turned on the light.
ห้องมืด ดังนั้นฉันจึงเปิดไฟ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 93,166 times, 71 visits today)