หลักการใช้ ALMOST and NEARLY

almost ออกเสียง ออล-โมสทฺ
nearly ออกเสียง เนีย-ลิ
*ทั้ง 2 คำนี้ทำหน้าที่คำวิเศษณ์ (adverb) กล่าวคือเป็น adverb of degree
*ทั้ง 2 คำแปลว่า “เกือบจะ’’
หลักการใช้
1. วาง almost และ nearly หน้าคำคุณศัพท์ (adjective)
คำวิเศษณ์ (adverb) และคำแสดงจำนวน (quantity word)
ตัวอย่าง
My bicycle is almost new.
My bicycle is nearly new.
รถจักรยานของผมเกือบจะใหม่ถอดด้าม
This bottle is almost full.
This bottle is nearly full.
ขวดนี้เกือบจะเต็ม
She plays the violin almost perfectly
She plays the violin nearly perfectly
เธอเล่นไวโอลินเกือบจะดีสมบูรณ์
2. เมื่อ almost และ nearly ทำหน้าที่ขยายกริยา เราจะวางคำเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งกลาง (middle position) นั่นคือ วางหน้ากริยาแท้ หรือกริยาหลัก (main verb)
ตัวอย่าง
We were late, and nearly missed the train.
เรามาสาย และเกือบจะพลาดรถไฟ
She has a bad cold ; she’s almost lost her voice.
หล่อนเป็นหวัด หล่อนเกือบจะไม่มีเสียง
3. กรณีที่มีคำว่า like ท้าย verb to be ให้ใช้ได้เฉพาะ almost ห้ามใช้ nearly
ตัวอย่าง
X It was nearly like a dream.
/  It was almost like a dream.
มันเกือบจะคล้ายกับเป็นความฝัน
4. ห้ามใช้ nearly แต่ใช้ almost หน้าคำต่อไปนี้คือ
Never    nobody     no-one     nothing
nowhere     no        none
แต่ถ้าคำเหล่านี้เป็นรูป non-negative (ไม่ใช่รูปปฏิเสธ ที่ใช้ not) ให้ใช้hardly แทน คือ ถ้าเป็น
ever            anybody     anyone     anything
anywhere     any
เช่น     almost never        =    เกือบจะไม่เคย
almost nobody        =    เกือบจะไม่มีใคร
almost no money    =    เกือบจะไม่มีเงิน
hardly ever        =    แทบจะไม่
hardly anybody    =    แทบจะไม่มีใคร
hardly any money    =    แทบจะไม่มีเงิน
ตัวอย่าง 
I almost never see her.
ผมเกือบจะไม่เคยพบเธอมาก่อนเลย
There is hardly anybody in her house.
แทบจะไม่มีใครอยู่ในบ้านของเธอ
There is almost nobody in the party.
เกือบจะไม่มีใครในงานเลี้ยง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 11,366 times, 7 visits today)