หลักการใช้ ALLUDE, ELUDE, ILLUDE, and REFER

allude (แอล-ลูด) V. หมายถึง to make an indirect reference to something แปลว่า พาดพิงถึง, พูดถึงเป็นนัยๆ
ตัวอย่าง
She did not- say Mr.Smith’s name, but it was clear she was alluding to him.
เธอไม่ได้เอ่ยถึงชื่อของคุณสมิธ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอพาดพิงถึงเขาเป็นนัยๆ
He alluded to a time in the past when he was young and happy.
เขาเอ่ยพาดพิงเป็นนัยๆ ถึงช่วงเวลาในอดีตเมื่อตอนที่เขาหนุ่มและมีความสุข
elude (อิลูด) V. หมายถึง to avoid or evade แปลว่า หลีกเลี่ยงไปได้ หรือหนีพ้นไปได้
ตัวอย่าง
The refugees eluded the border patrol.
ผู้อพยพหนีพ้นกองลาดตะเวนชายแดนไปได้
The fox succeeded in eluding the hunters by running back in the opposite.direction.
สุนัขป่าสามารถหลบหนีจากการล่าของนายพรานไปได้โดยวิ่งย้อนกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม
illude (อิล-ลูด) V. หมายถึง to deceive or trick แปลว่า หลอกลวง หรือลวงตา
ตัวอย่าง
He illuded us into thinking he was a British earl.
เขาหลอกลวงเราว่าเขาเป็นขุนนางอังกฤษ
Note : โปรดอย่าสับสนในด้านความหมายนละการใช้ระหว่างคำว่า allude และ refer สำหรับ refer หมายถึง to make a direct reference to a specific thing แปลว่า อ้างถึงหรือพาดพิงถึงโดยตรงถึงสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
ตัวอย่าง
The instructor referred us to page 20 in the text.
ผู้สอนบอกให้เราเปิดหนังสือไปหน้า 20
นอกจากนี้ refer to ยังหมายถึง to mention or to speak about แปลว่า เอ่ยถึงหรือกล่าวถึง
ตัวอย่าง
Don’t refer to your sister as a silly cow.
อย่า ไปเอ่ยถึงน้องสาวของคุณว่าโง่เง่า
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 516 times, 1 visits today)