หลักการใช้ ALL and WHOLE

all (ออล) และ whole (โฮล) มืuความหมายและวิธีการใช้ต่างกันดังนี้
1. ต่างกันในด้านการเรียงตำแหน่งของคำในวลีหรือประโยค กล่าวคือ ถ้าหากมี article, possessive adjective, determiner จะวาง all หน้าคำเหล่านี้ เช่น all the time, all my life, all this confusion เป็นต้น
แต่ whole จะวางไว้หลังคำประเภท article, possessive adjective, determiner เช่น the whole time, my whole life, this whole confusion เป็นต้น
2. เมื่อตามด้วยนามพหูพจน์ whole และ all มีความหมายต่างกัน ขอให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้
A. All Indian tribes suffered from white settlement in America.
=Every Indian tribes suffered from white settlement in America.
ชาวเผ่าอินเดียนแดงทุกเผ่าต้องทนทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากการเข้าไปตั้งรกรากของชาวผิวขาวในอเมริกา
B. Whole Indian tribes were killed off.
= Complete Indian tribes were killed off; nobody was left alive in these tribes.
ชนชาวเผ่าอินเดียนแดงทุกคนถูกฆ่าตายหมด ไม่มีเหลือรอดชีวิตเลยสักคนเดียว
วิเคราะห์:
ประโยค  A ใช้ all ในความหมาย่า every แปลว่า “ทุกๆ” ส่วนประโยค B ใช้ whole ในความหมายว่า complete; entire แปลว่าทั้งหมดทุกคนไม่มีการยกเว้นใคร
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,420 times, 1 visits today)