หลักการใช้ ALARM and FEAR ในภาษาอังกฤษ

alarm (อะ-ลาร์ม) เมื่อใช้เป็นกริยา หมายถึง to excite with sudden fear and anxiety แปลว่า ตื่นตกใจกลัว
ตัวอย่าง
Europe is alarmed by rumours of war.
ยุโรปตื่นตกใจกับข่าวลือที่ว่าจะเกิดสงคราม
The news that war might break out alarmed the people.
ข่าวที่ว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นทำให้ประชาชนตื่นตกใจกลัว
นอกจากจะใช้ alarm เป็นกริยาแล้ว ยังสามารถใช้เป็นนามได้อีก คือ แปลว่า สัญญาณบอกเหตุ
ตัวอย่าง
I heard a fire alarm last night.
ผมได้ยินสัญญาณบอกเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่แล้ว
Don’t be frightened because it was a false alarm.
อย่าตกใจเลย เพราะเป็นเรื่องตื่นกันไปเปล่าๆ เท่านั้น
ส่วนคำว่า fear เมื่อใช้เป็นกริยา หมายถึง to be afraid of แปลว่า กลัวสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยิน
ตัวอย่าง
She has always feared mice.
เธอมักจะกลัวหนูเสมอ
Do not fear. I will hold your hand.
อย่ากลัวเลย ผมจะจับมือคุณไว้
เมื่อนำมาใช้เป็นคำนาม fear หมายถึง the feeling that one has when a stated danger is near แปลว่า ความรู้สึกกลัวต่อภัยที่ย่างกรายเข้ามาใกล้
ตัวอย่าง
She has a great fear of fire.
เธอรู้สึกกลัวต่อไฟที่ลุกไหม้มาก
His fear of famine is quite reasonable.
ความรู้สึกกลัวความอดอยากของเขานี้เป็นสิ่งที่มีเหตุผลดีทีเดียว
Fear brings more dangers.
ความรู้สึกกลัวนำมาซึ่งภยันตราย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 322 times, 1 visits today)