หลักการใช้ AGREEMENT

agreement ออกเสียง เออะ-กรีเม้นทฺ
*agreement บางคนใช้คำว่า concord ออกเสียง คองคอด *agreement คือ ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างประธาน (subject) และกริยา (verb)
*หลักการง่ายๆ ของ agreement ก็คือ
-ประธานเอกพจน์ (singular subject) กริยาเอกพจน์ (singular verb) –ประธานพหูพจน์ (plural subject) กริยาพหูพจน์ (plural verb)
หมายเหตุ
ก. หลักการนี้บังคับใช้เฉพาะ Present Simple Tense
ข. กริยาเอกพจน์ คือ กริยาที่เติม -s/-es
ค. กริยาพหูพจน์ คือ กริยาที่ไม่เติม -s/-es
รายละเอียดการใช้
1. ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างประธานและกริยาใน Present Simple Tense ก็คือ
-ถ้าประธานเป็นคำนามหรือสรรพนามบุรุษที่ 3 เอกพจน์ กริยาจะ ต้องเติม -s/-es
-ถ้าประธานเป็นคำนามหรือสรรพนามบุรุษที่ 1, 2 หรือสรรพนาม บุรุษที่ 3 พหูพจน์ กริยาจะไม่เติม -s/-es
นาม                         กริยา
เอกพจน์
พหูพจน์                      –                           +s/es
+s/es                        –
ตัวอย่าง
ประธานเอกพจน์ – กริยาเอกพจน์
The carpet needs cleaning.
พรมต้องการการทำความสะอาด
He always works hard.
เขาทำงานหนักเสมอ
Laura studies at the University of Sydney.
ลอร่าเรียนที่มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์
ประธานพหูพจน์-กริยาพหูพจน์
The carpets need cleaning.
พรมหลายผืนต้องการการทำความสะอาด
They always work hard.
พวกเขาทำงานหนักเสมอ
Laura and Tracy study at the University of Sydney.
ลอร่าและเทรซี่เรียนที่มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์
ข้อยกเว้น
คำนามซึ่งทำหน้าที่ประธานของประโยคบางคำแม้จะมีลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้น คำกริยาก็ไม่ได้เป็นไปตามรายละเอียดการใช้ข้างต้น ได้แก่
1.1 คำนามที่ลงท้ายด้วย s ต่อไปนี้ถือว่าเป็นเอกพจน์ ฉะนั้นกริยาใน ประโยคจะต้องเป็นเอกพจน์ด้วย เช่น
politics รัฐศาสตร์    economics เศรษฐศาสตร์
physics วิชาฟิสิกส์    mathematics คณิตศาสตร์
ethics จริยศาสตร์    news    ข่าว
measles โรคหัด        mumps โรคคางทูม
billiards กีฬาบิลเลียด
ตัวอย่าง
Measles is a disease.
หัดเป็นโรคซนิดหนึ่ง
Physics is very difficult.
วิชาฟิสิกส์ยากมาก
Billiards is a game.
บิลเลียดเป็นการเล่นชนิดหนึ่ง
1.2 คำนามบางคำเป็นรูปพหูพจน์โดยไม่ได้ลงท้ายด้วย s ฉะนั้นกริยาในประโยคจะต้องเป็นพหูพจน์ด้วย เช่น
men        ผู้ชาย    women     ผู้หญิง
children     เด็กๆ        mice        หนู
lice        หมัด
ตัวอย่าง
Mice are found everywhere.
เราสามารถพบเห็นหนูได้ทุกหนทุกแห่ง
Women are sensitive.
ผู้หญิงเป็นเพศที่รับรู้สึกสิ่งต่างๆ ไว
A lot of men are on the road.
มีคนจำนานมากบนถนน
2. คำนามกลุ่มก้อน (group nouns) เช่น audience (ผู้ชม) committee (คณะกรรมการ) family (ครอบครัว) government (รัฐบาล) team (ทีม) เมื่อทำหน้าที่ประธานของประโยค กริยาอาจเป็นรูปเอกพจน์ ถ้าหากให้ความหมายเป็นหน่วยหนึ่งๆ แต่ถ้าแทนมวลสมาชิก กริยาจะเป็นพหูพจน์
ตัวอย่าง
The commitee /meets, meet every week.
ความหมาย
(1) ในกรณีที่เติม s ท้ายกริยา ซึ่งถือเป็นเอกพจน์ แสดงว่า The committee หมายถึง “คณะกรรมการ’’
(2) ในกรณีที่กริยาเป็นรูปพหูพจน์ไม่มี s แสดงว่า The committee หมายถึง “มวลสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการ”
The audience were clapping and waving their hands in excitement. ความหมาย – กรณีนี้ audience หมายถึง “ผู้เข้าชม” กริยาจึงเป็นพหูพจน์
3. กรณีที่ประธานของประโยคมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ถูกเชื่อมด้วย and ถือว่าเป็นพหูพจน์ กริยาจึงต้องเป็นพหูพจน์ด้วย
ตัวอย่าง
My husband and I have a job.
สามีของดิฉันและดิฉันมีงานทำ
Nichada and Aree are friends.
นิชาดาและอารีเป็นเพื่อนกัน
4. ถ้าหากประโยคขึ้นต้นด้วยคำว่า there กริยาที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับนามที่อยู่ถัดไป โดยดูว่าเป็นนามเอกพจน์หรือพหูพจน์
ตัวอย่าง
There is one thing that keeps worrying me.
มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมกังวลตลอด
There are many tall buildings in New York City.
มีอาคารสูงมากมายในกรุงนิวยอร์ก
There has been tremendous progress within this century.
มีความก้าวหน้ามากในศตวรรษนี้
There have been a few changes in recent years.
มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
5. ในกรณีที่ประธานของอนุประโยคเป็น who, which, that ให้ใช้กริยา โดยคำนึงถึงการทดแทนคำนามของ who, which, that ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์
ตัวอย่าง
It is I who am wrong.
ผมนั่นแหละคือผู้ผิด
I am the one who is wrong.
ผมเป็นคนหนึ่งที่กระทำผิด
The article is one of the best sketches that have ever been
written.
บทคาามนี้เป็นร่างที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่ถูกเขียนออกมา
6. กรณีที่ประธานของประโยคเป็นจำนวนหน่ายหรือปริมาณ อาทิ เวลา เงินตรา หน่วยการวัด นํ้าหนัก ปริมาตร เสษส่าน ถ้าหากเราพิจารณา เห็นว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ กริยาในประโยดจะเป็นเอกพจน์ แต่ถ้าพิจารณา แล้วเห็นว่าเป็นจำนวนหน่ายที่แยกออกจากกัน กริยาในประโยคจะเป็น พหูพจน์
ตัวอย่าง
Five years is a long time to be imprisoned.
ระยะเวลา 5 ปี ถือว่ายาวนานทีเดียวที่ถูกขังคุก
The last five years have been busy years.
ช่วง 5 ปีสุดท้ายนับเป็นช่วงปีที่ยุ่งวุ่นวายมาก
7. กรณีที่ประธานของประโยคเชื่อมด้วย and แต่หมายถึงบุคคลคนเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันถือว่าเป็นประธานเอกพจน์ กริยาก็จะต้องเป็น เอกพจน์ด้วย
ตัวอย่าง
Spaghetti and meatballs is one of Susie’s favourite dishes.
สปาเก็ตตี้กับลูกชิ้นเนื้อเป็นอาหารจานโปรดของซูซี่
(ทั้ง spaghetti และ meatballs ผสมกันเป็นอาหารจานเดียว)
The president and secretary is Mr. Brown.
ประธานและเลขานุการคือ นายบราวน์
(นายบราวน์ ดำรงตำแหน่งทั้งเป็นประธานและเลขานุการ)
8. ถ้าประธานของประโยคมีมากกว่า 1 ตัว ถูกเชื่อมด้วย or หรือ nor กริยาจะใช้ตามปรานตัวที่อยู่ใกล้มันมากที่สุด
ตัวอย่าง
Either Jim or Jane was responsible for mailing the letter.
จิมหรือเจนก็ได้ช่วยรับผิดชอบส่งจดหมายให้ที
Neither Ray nor George has finished his work.
ไม่ว่าจะเป็นเรีย์หรือจอร์จต่างก็ทำงานไม่เสร็จ
Either the judge or the two witnesses were wrong.
ผู้พิพากษาหรือไม่ก็พยาน 2 คนที่ผิด
9. กรณีที่ประธานของประโยคมีคำว่า some, any, none, all และ most คำกริยาจะใช้ตามคำนามที่อยู่ถัดจากประธานเหล่านี้
ตัวอย่าง
Some of my work has been lost.
งานของผมบางชิ้นหายไป
Some of my papers have been lost.
หนังสือพิมพ์ของผมบางฉบับหายไป
Has any of the work been found?
มีงานชิ้นใดบ้างที่ถูกพบ
Have any of the letters been found?
มีจดหมายฉบับใดบ้างที่ถูกพบ
None of the work has been found.
ยังไม่พบงานชิ้นใดเลย
None of the letters have been found.
ยังไม่พบจดหมายสักฉบับเลย
10. กรณีที่ประธานของประโยคถูกเชื่อมด้วย and แต่หน้าประธานมีคำว่า each, every หรือ many a ถือว่าประธานตัวนั้นเป็นเอกพจน์ กริยาก็จะเป็นเอกพจน์ด้วย
ตัวอย่าง
Each dog and cat has been missing.
สุนัขและแมวแต่ละตัวหาย ไป
Every man, woman and child was evacuated from the burning building.
บุรุษ สตรี และเด็กถูกอพยพออกไปจากอาคารที่ไฟกำลังลุกไหม้
Many a paper and report has been written on the subject. หนังสือพิมพ์และรายงานถูกเขียนตามหัวข้อที่กำหนด
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 19,886 times, 10 visits today)