หลักการใช้ AFTER AND AFTER ALL

after (อาฟเทอะ) มีหลักการใช้ดังนี้
1. after ใช้กับ present tense เพื่อแสดงถึง future meaning
ตัวอย่าง
I’ll phone you after I arrive.
ผมจะโทรศัพท์ถึงคุณหลังจากที่ผมมาถึง
I’ll come and see you after I return from Bangkok.
ผมจะมาพบคุณหลังจากที่ผมกลับมาจากกรุงเทพฯ
2. ไม่ใช้ after ทำหน้าที่ adverb ให้ใช้ afterwards, (and) then, (and) after that แทน
ตัวอย่าง
I’m going to do my exams, and then I’m going to study medicine.
ผมจะสอบ หลังจากนั้นผมจึงจะเรียนวิชาการแพทย์
3. ไม่ใช้ after อธิบายสิ่งที่บางคนพูดออกมา หรือสิ่งที่เราได้อ่าน แต่ใช้ according to แทน
ตัวอย่าง
According to the timetable, the train gets in at 8.30.
ตามตารางเวลา รถไฟจะเข้าเทียบสถานีเวลา 8.30 น.
According to Arunee’s speech, her boss is selfish.
ตามคำพูดของอรุณี นายจ้างของเธอเป็นคนเห็นแก่ตัว
after all (อาฟเทอะ-ออล) มีหลักการใช้ดังนี้
1. after all มีความหมายว่า in spite of what was said before; contrary to what was expected (ตรงข้ามกับสิ่งที่คาดหวัง, ตรงข้ามกับสิ่งที่พูด)
ตัวอย่าง
I’m sorry I can’t come after all.
ผมเสียใจด้วย ผมมาไม่ได้
I thought I was going to fail the exam, but I passed after all.
ตอนแรกผมคิดว่าผมคงจะสอบตก แต่ผมก็สอบได้
Note : เมื่อ after all มีความหมาย “ตรงข้ามกับสิ่งที่คาดหวัง” เราจะวางไว้ ท้ายประโยค ดังตัวอย่างข้างต้นที่ยกมา
2. after all ใช้ในความหมาย We mustn’t forget that … (เราต้องไม่ลืมว่า)
ตัวอย่าง
I think we should let Sylvia go camping with her boyfriend.
After all, she’s a big girl now.
ผมคิดว่าเราควรจะปล่อยให้ซิลเวียไปเที่ยวกับเพื่อนชายของเธอ เราต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เธอโตแล้ว
It’s not surprising you’re tired. After all, you were up until three last night.
ไม่น่าแปลกเลยที่คุณเหนื่อย ต้องไม่ลืมว่าคุณตื่นนอนมาตั้งแต่ตีสามคืนนี้
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,772 times, 4 visits today)