หลักการใช้ AFFECT and EFFECT ในภาษาอังกฤษ

AFFECT and EFFECT

affect (แอ็ฟเฟ็กฺทฺ) V. หมายถึง to cause a change in; to influence แปลว่า มีผลกระทบ มีผลร้ายต่อ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่าง
Your education must affect your future
การักษามีผลต่ออนาคตของคุณ
The cold weather affected everybody’s work.
อากาศหนาวมีผลกระทบต่อการทำงานของคนเรา
Taxation affects the standard of living of the people.
การเก็บภาษีมีผลกระทบต่อมาตรฐานการครองชีพของคน
นอกจาก affect จะมีความหมายดังกล่าวแล้ว ยังหมายถึง to cause feelings of sorrow, anger, love, etc. แปลว่า ทำให้เกิดความรู้สึกเสียใจ โกรธ รัก
ตัวอย่าง
She was deeply affected by the news of his death.
เธอรู้สึกเสียใจอย่างมากเมื่อทราบข่าวการถึงแก่กรรมของเขา
I am affected with pity for the boy.
ผมรู้สึกสงสารเด็กคนนั้นมาก
effect (เอ็ฟเฟ็กทฺ) n. หมายถึง an influence แปลว่า อิทธิพลหรือผลที่ได้รับ
ตัวอย่าง
The effect of the last war is still being felt.
ผลที่ได้รับจากการสงครามยังคงหลงเหลืออยู่
His meeting with Johann Straus had a great  effect on his musical development.
การพบปะกันระหว่างเขากับ Johann Straus ส่งผลใหญ่หลวงต่อ พัฒนาการหรือความเจริญทางด้านดนตรี
นอกจาก effect จะใช้ทำหน้าที่ noun ในความหมายดังกล่าวแล้ว ยังอาจใช้เป็น verb ได้ หมายถึง to bring about แปลว่า ทำให้เกิดหรือก่อให้เกิด
ตัวอย่าง
Your bravery effected nothing.
ความกล้าหาญของคุณไม่ก่อให้เกิดผลอะไรเลย
A diploma effected a tremendous change in his attitude.
ใบอนุปริญญามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติของเขาอย่างมากมาย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 7,382 times, 30 visits today)